Op deze pagina vertellen we je wat we gaan doen als blijkt dat je kind niet naar school gaat.     

Wat zijn thuiszitters?

We hebben het over thuiszitters als we spreken over leerplichtige jongeren die wel op een school staan ingeschreven, maar langer dan vier weken afwezig zijn terwijl dat niet mag en geen vrijstelling hebben. Oorzaken die veel voorkomen hiervoor zijn bijvoorbeeld psychiatrische problemen en stoornissen. Ook gedragsproblemen, problematiek in de thuissituatie en bureaucratie kunnen een aanleiding zijn.

We willen het aantal thuiszitters terugbrengen

Om thuiszitten goed aan te pakken, is het ontzettend belangrijk dat we weten wie de thuiszittende kinderen zijn. Als samenwerkingsverband willen we het aantal thuiszitters volgen. Daarbij willen voorzorgsmaatregelen treffen, zodat niet meer kinderen thuis komen te zitten. Ook de regering vind het belangrijk dat het aantal thuiszittende kinderen wordt teruggebracht. Daarom moeten samenwerkingsverbanden elke drie maanden een overzicht van thuiszittende kinderen opsturen naar de Onderwijsinspectie. Daarnaast meldt de school alle ongeoorloofd verzuim van kinderen bij de leerplichtambtenaar. Dat gebeurt via het Verzuimregister van DUO.

In de praktijk

Maar nu even naar de praktijk: wat moet je doen als je een kind hebt dat niet naar school gaat? Het is zowel voor ouders als de school niet makkelijk om met zo’n situatie om te gaan. Als de school langdurig of regelmatig verzuim van een leerling ziet, wordt altijd zo snel mogelijk contact opgenomen met de ouders om de situatie te bespreken. Merk je dat je kind wel erg vaak thuis is? Dan kun je als ouders ook contact opnemen met de school voor een gesprek.

We doen er alle aan om je kind weer naar school te krijgen

Als de begeleiding vanuit de school niet helpt, dan kan de school contact opnemen met het Onderwijsloket. Dat gebeurt altijd in overleg met de ouders. Ze schakelen dan hulp in van een verzuimcoach. De verzuimcoach is onafhankelijk en gemakkelijk te benaderen. Hij of zij zal eerst de situatie in kaart brengen en op bezoek gaan bij de thuiszitter. Wat daarna volgt, verschilt per situatie. In ieder geval zorgt de verzuimcoach voor afstemming tussen alle partijen: leerling, ouders en de school. De begeleiding van de verzuimcoach stopt pas als de leerling weer naar school gaat. Het kan ook stoppen als iedereen tevreden is over de verdere ontwikkeling van het kind.

Samenvattend: als je kind een thuiszitter is geworden of dreigt te worden, neem dan contact op met de school. Volgt daar geen oplossing uit, dan kun je samen met de school contact opnemen met het Onderwijsloket voor een verzuimcoach.