Veelgestelde vragen

In onderstaande overzicht vind je antwoorden op vagen die SWV De Verbinding regelmatig krijgt van ouders over passend onderwijs. Door op de vraag te klikken, kun je het antwoord lezen. Staat je vraag er niet tussen? Dan kun je terecht bij ons ouder- en jongerensteunpunt. Onze experts staan voor je klaar!

Andere vraag over passend onderwijs? Je vindt het antwoord in deze brochure!

Er is een brochure voor ouders met leerlingen in het voortgezet onderwijs, waarin zoveel mogelijk antwoord wordt gegeven op vragen over passend onderwijs. De folder is ontwikkeld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hier vind je de brochure ‘Passend Onderwijs: informatie voor ouders in het voortgezet onderwijs‘.

 • De school die ik op het oog heb voor mijn kind heeft geen plek! Wat nu?

  Van een school mag je verwachten dat er een consequent en helder toelatingsbeleid is. Daarin moet staan beschreven hoe wordt omgegaan met aanmelding, toelating, afwijzing en hoe je tegen een afwijzing bezwaar kunt maken. Als de door ouders uitgezochte school geen ruimte voor een kind heeft – en dat ook blijkt uit het toelatingsbeleid – dan moeten ouders hun kind op een andere school aanmelden.

 • Heb je als ouder nog wel inspraak bij het plaatsen van je kind op een school?

  Absoluut. Samenspraak tussen ouders en school is heel belangrijk als het gaat om de beste plek voor je kind. Als ouder kies je altijd zelf de school waar je je kind aanmeldt en als je kind niet op die school terecht kan, dan is de school verantwoordelijk om een andere passende plek te bieden. Dit geldt niet als de school kan aantonen vol te
  zijn of als ouders de grondslag van de school niet accepteren. Het gaat in nauw overleg met ouders, die een belangrijke stem hebben in dat proces. Kom je er toch niet uit met de school, dan kun je een bezwaar indienen bij de school, een onderwijsconsulent om bemiddeling vragen, hun klacht voorleggen aan de Landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs of in het uiterste geval naar de rechter gaan. Maar er zijn meer opties hoe je als ouders betrokken kunt zijn en blijven.

  Ouders van wie het kind al op school zit, kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) van de school invloed uitoefenen op het profiel van de school (welke ondersteuning een school wel of niet kan bieden). Ook kun je deelnemen aan de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband. Daarmee praat je als ouders ook me over het beleid en de inzet van de middelen van SWV De Verbinding.

 • Hoe bepaalt een school welke ondersteuning mijn kind nodig heeft?

  Als je kind op een school wordt aangemeld, bepaalt de school op basis van de gegevens van de vorige school en de gegevens van ouders of je kind extra ondersteuning nodig heeft. Soms is deze informatie alsnog onvoldoende om te zien welke behoeftes op het gebied van onderwijs de leerling heeft. Dan kan de school om aanvullende gegevens vragen. Een observatie bijvoorbeeld, of een onderzoek.

  Vaak kan de school al voldoende vanuit haar basisondersteuning organiseren om je kind begeleiding te bieden. Als dat niet het geval is, kijkt de school wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn en welke extra begeleiding de school hierbij gaat bieden. Dit wordt beschreven in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

  Als je kind al op de school zit, heeft deze meer informatie om te kunnen bepalen welke ondersteuning nodig is. inIformatie van docenten bijvoorbeeld, gegevens uit leerlingbesprekingen, eventueel aanvullend (psychologisch) onderzoek, gegevens uit het leerlingvolgsysteem en evaluaties. Ouders zijn altijd een belangrijke gesprekspartner en informatiebron voor de scholen.

 • Hoe weet ik welke school de juiste ondersteuning biedt voor mijn kind?

  Om weten welke school de juiste ondersteuning biedt, is het belangrijk dat we weten welke ondersteuning je kind precies nodig heeft. De school waarop de leerling nu zit, kan hierbij bijstaan en als het nodig is advies geven. Ook SWV De Verbinding kan helpen. Op deze website vind je onder het kopje ‘Onze scholen’ een overzicht van alle scholen die zijn aangesloten bij ons samenwerkingsverband. De scholen wordt kort beschreven en van elke school is het Schoolondersteuningsprofiel te vinden, waarin staat welke ondersteuning ze bieden. Voor specifieke vragen hierover kun je het beste rechtstreeks contact met de scholen opnemen. Voor algemene informatie over bijvoorbeeld ondersteuningsactiviteiten, onderwijsbehoeften en het aanbod in de regio kun je terecht bij het Onderwijsloket.

 • Hoe ziet het ontwikkelingsperspectiefplan eruit?

  Iedere school moet voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opstellen. Extra ondersteuning betekent dat de leerling meer aandacht of begeleiding nodig heeft dan de school vanuit de basisondersteuning (dat is de ondersteuning die alle scholen binnen ons samenwerkingsverband kunnen geven) kan bieden. Deze extra ondersteuning wordt ook wel een arrangement genoemd.

  Het ontwikkelingsperspectiefplan bestaat uit een aantal onderdelen. Er staat in wat de behoeften zijn van de leerling en welke extra ondersteuning geboden gaat worden.

 • Ik vind het moeilijk de juiste voortgezet onderwijsschool te vinden voor mijn kind. Wat nu?

  Soms is de zoektocht naar een passende school voor voortgezet onderwijs behoorlijk lastig. Het Samenwerkingsverband kan hierbij hulp bieden. Tijdens een gesprek (dat ‘PO-VO consultatie’ heet) sluit een orthopedagoog van het Onderwijsloket of van een van de voortgezet onderwijsscholen van het samenwerkingsverband aan bij een gesprek met ouders en leraren op de basisschool. Tijdens het overleg wordt gekeken welke ondersteuningsbehoeften je kind heeft en wat er in het voortgezet onderwijs georganiseerd kan worden om hem of haar te begeleiden. Zo’n gesprek wordt aangevraagd door de intern begeleider van de basisschool van je kind, die daarvoor contact opneemt met het Onderwijsloket.

 • Ik wil mijn kind aanmelden op een voortgezet special onderwijsschool (VSO). Hoe moet dat?

  Ouders hebben keuzevrijheid in de school waarvoor ze hun kind aanmelden. Om in aanmerking te komen voor een onderwijsplek binnen het voortgezet speciaal onderwijs, moet er wel een toelaatbaarheidsverklaring zijn. Deze verklaring wordt altijd aangevraagd door een voortgezet (speciaal) onderwijs-school. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af wanneer er binnen het reguliere onderwijs geen plek kan worden geboden aan de leerling vanwege zijn intensieve onderwijsbehoeften. Is de toelaatbaarheidsverklaring aanwezig, dan bepaalt de VSO-school of de leerling ook echt toelaatbaar is. Is de leerling niet toelaatbaar en heeft de school wel zorgplicht, dan moet de dezel een passend alternatief organiseren.

  Aanmelding voor de voortgezet speciaal onderwijs-scholen van het Samenwerkingsverband gaat via het Aanmeldloket van De Onderwijsspecialisten. Het Aanmeldloket is te bereiken via T: 026 – 3034205 (telefonisch bereikbaar tussen 9:00 uur en 15:30 uur) of aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl.

 • Mag een school een leerling weigeren?

  Een school mag de aanmelding van een leerling weigeren als ouders de grondslag van de school niet respecteren of als de leerling niet voldoet aan het Inrichtingsbesluit. Dat wil zeggen dat er uitzicht moet zijn op het behalen van een diploma op het aangemelde niveau, oftewel: een leerling met een vmbo-advies is niet toelaatbaar tot het vwo.

  Ook als de school vol is kan een leerling geweigerd worden. Van een school mag je verwachten dat er een consequent en transparant toelatingsbeleid is. Daarin moet staan beschreven hoe ze omgaan met aanmelding, toelating, afwijzing en hoe je tegen een afwijzing bezwaar kunt maken. Als de door de jullie uitgezochte school geen ruimte voor je kind heeft – en dat ook blijkt uit het toelatingsbeleid – dan moet je je kind op een andere school aanmelden.

  In alle andere gevallen krijgt de school zorgplicht als een leerling die extra ondersteuning nodig heeft zich aanmeldt. Dit geldt voor zowel VO- als VSO-scholen. In het kader van die zorgplicht moet de school zorgen voor een passende onderwijsplek. Als dit niet haalbaar is op de school van aanmelding, moet de school ouders begeleiden naar een andere passende onderwijsplek. Voor inschrijving op een VSO-school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

 • Mag ik mijn kind thuis lesgeven?

  In principe geldt thuisonderwijs niet als vervulling van de leer- en zorgplicht. In overleg met school, ouders en de leerplichtambtenaar kan thuisonderwijs wel (tijdelijk) een passend aanbod zijn om de leerling voor te bereiden op terugkeer naar de school.

  Het is niet toegestaan om als samenwerkingsverband ervoor te kiezen om een online klas te starten voor thuiszitters; ook deze oplossing geldt niet als invulling van de leerplicht en van de zorgplicht. Het aanbod voor een thuiszitter moet altijd gericht zijn op het terugleiden naar school.

  Voor een individuele leerling die aantoonbaar, bijvoorbeeld door (psychische) ziekte, niet in staat is naar school te gaan, kan in een zeer specifieke situatie en pas nadat andere opties zijn uitgesloten, een oplossing worden gezocht in tijdelijk thuisonderwijs. Dan stellen de betrokken school, ouders en de leerplichtambtenaar een handelingsplan/-contract op. De inspecteur bijzondere opdrachten kan hierbij ondersteunen en een voorbeeld van een handelingsplan/-contract bieden. In de afspraken staat overigens niet dat ouders de thuisstudie bij de school kunnen declareren. De school draagt de kosten voor aangepast lesmateriaal en extra begeleiding, zolang dit past binnen de rijksbekostiging voor de leerling.

 • Mag mijn kind ook in een ander samenwerkingsverband naar school?

  Jazeker: ouders hebben keuzevrijheid in waar ze hun kind aanmelden. En dat kan ook bij een school buiten het samenwerkingsverband zijn. Heeft de leerling extra ondersteuning nodig, dan krijgt de school waarbij de leerling is aangemeld de zorgplicht.

 • Mijn kind gaat volgend jaar naar het voortgezet onderwijs. Hoe zit het dan met de begeleiding?

  Samen met ouders en de basisschool wordt bekeken of de ondersteuning ook in het voortgezet onderwijs nodig is en op welke manier die het beste kan worden georganiseerd. Dat kan tijdens is een zogenaamde PO-VO-consultatie. Tijdens dit overleg sluit het Onderwijsloket of een deskundige van een VO-school aan bij de zorgteambespreking van de basisschool om samen met ouders de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs te verkennen. Het is ook mogelijk om hiervoor een aparte afspraak te plannen op de basisschool. Als je kind door een VO-school is aangenomen en er is extra ondersteuning nodig, wordt er een ‘Ontwikkelingsperspectiefplan’ (ook wel OPP genoemd) opgesteld waarin wordt vastgelegd hoe de ondersteuning zal worden geregeld. De school zorgt er ook voor dat er een duidelijk aanspreekpunt is en dat de begeleiders van je kind deskundig zijn. Binnen 6 weken na plaatsing op de school is vastgesteld welke ondersteuning de school gaat bieden.

 • Wat is basisondersteuning?

  Onder basisondersteuning wordt verstaan de leerlingondersteuning die op iedere school van het samenwerkingsverband minimaal gegarandeerd is. Om het wat eenvoudiger te zeggen: basisondersteuning betekent feitelijk niets meer en minder dan goed onderwijs voor alle leerlingen. De onderwijsinspectie controleert de scholen hier dan ook op.

  Om de basisondersteuning te kunnen ordenen binnen ons onderwijsaanbod, hanteren we de volgende zeven domeinen:

  1. Opbrengstgericht werken. De school heeft zicht op de leerontwikkeling van alle leerlingen en werkt opbrengstgericht.
  2. Handelingsbekwame medewerkers. De school werkt handelingsgericht en versterkt de handelingsbekwaamheid en competenties van haar personeel.
  3. Veiligheid. De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig voor leerlingen en docenten.
  4. Aanname en overdracht. De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen zorgvuldig over.
  5. Effectieve ondersteuningsstructuur. De school werkt samen met kernpartners aan een effectieve ondersteuningsstructuur.
  6. Kwaliteit van ondersteuning. De school stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en begeleiding vast.
  7. Aanbod voor leerlingen. De school heeft een ondersteuningsaanbod (zie hieronder) beschikbaar voor alle leerlingen van de school.

 • Wat houdt zorgplicht voor scholen in?

  De school waar je als ouders je kind schriftelijk aanmeldt, krijgt zorgplicht als blijkt dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft in het onderwijs en zonder deze extra ondersteuning het onderwijs niet kan doorlopen. Zorgplicht betekent dat de school waar je kind is aangemeld ervoor zorgt dat óf de extra ondersteuning door de school zelf wordt aangeboden, óf dat de school de ouders ondersteunt bij het zoeken naar een school die meer passende ondersteuning kan bieden.

 • Wat mag ik van een V(S)O-school verwachten?
  • Binnen 6 weken na schriftelijke aanmelding door ouders én ontvangst van het overdrachtsdossier heeft de school onderzocht of er extra ondersteuning nodig is. Indien de termijn van 6 weken verstreken is en de school nog niet heeft kunnen bepalen of extra ondersteuning nodig is en zij een passend aanbod kunnen doen, kan de termijn éénmaal met 4 weken worden verlengd. Loopt het onderzoek na deze 10 weken nog steeds, dan moet de school de leerling plaatsen en onderwijs geven, totdat een passend alternatief is gevonden.
  • Iedere school van het samenwerkingsverband voldoet aan de basisondersteuning.
  • Iedere school van het samenwerkingsverband heeft haar mogelijkheden voor extra ondersteuning beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).
  • Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan worden de afspraken hierover vastgelegd in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling. De school evalueert dit minimaal éénmaal per jaar met alle betrokkenen. Als frequentere evaluatie wenselijk is, kan school dit organiseren.
  • Iedere school van het samenwerkingsverband houdt zich aan de zorgplicht.

 • Wat is passend onderwijs?

  Passend onderwijs betekent goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Elk kind heeft immers recht op goed onderwijs. Voor de meeste kinderen is het reguliere onderwijs de beste plek. Als het echt nodig is, kunnen leerlingen naar het speciaal onderwijs. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, vormen zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs het uitgangspunt. Ouders worden bij de keuze nauw betrokken.

 • Mijn kind gaat nu naar het voortgezet speciaal onderwijs, maar wil graag naar regulier onderwijs. Kan dat?

  Dat kan! Je kunt je kind altijd aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs naar keuze. Deze school gaat dan samen met jullie kijken welke ondersteuning je kind nodig heeft en in hoeverre zij dit kan organiseren.

  Wil je graag advies over de reguliere voortgezet onderwijs-scholen in onze regio en hun begeleidingsmogelijkheden? Neem dan contact op met ons ouder- en jeugdsteunpunt: het Onderwijsloket