Op deze pagina lees je alles over arrangementen in het onderwijs.

Als je samen met de school ziet dat je kind niet genoeg heeft aan regulier onderwijs, dan is extra ondersteuning nodig. Dit noemen we een ‘arrangement’.

Kort gezegd staat in zo’n arrangement beschreven welke extra activiteiten de school gaat ondernemen (of welke aanpassingen we moeten doen) in het belang van de leerling. Scholen die verbonden zijn aan het samenwerkingsverband kunnen een arrangement verzorgen, dat wordt betaald uit het budget van het samenwerkingsverband. Maar wat houdt een arrangement precies in?

Arrangement: op maat gemaakte ondersteuning voor je kind

Ieder kind is anders, dus iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft, verdient een op maat gemaakt arrangement. Dat bieden onze scholen graag aan! Per leerling bekijken we hoe we de aanvullende ondersteuning zo goed mogelijk kunnen invullen. Hoe dat in z’n werk gaat, verschilt per leerling. Samen met ouders en kind stelt de school een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin beschrijven we welke ondersteuning de leerling krijgt. Daarbij kijken we naar uiteenlopende zaken, zoals aandacht en tijd, onderwijsmaterialen, expertise, ruimtelijke omgeving en een eventuele samenwerking met andere instanties.

Arrangement op de huidige school

In eerste instantie kijken we of het arrangement uitgevoerd kan worden op de school waar de leerling al onderwijs volgt. Hierbij kan de school bijvoorbeeld een beroep doen op ambulante dienstverlening. Met ambulante dienstverlening is onderzoek op psychologisch en didactisch gebied mogelijk, evenals een dyslexieonderzoek. Als het nodig is, kan de school hulp inschakelen van bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar, wijkcoach of schoolarts.

Arrangementen buiten de huidige school

Soms kan de noodzakelijke hulp niet op de school van de leerling geboden worden. In zulke gevallen is een ‘bovenschools arrangement’ nodig. Dit is soms niet op de reguliere school van de leerling te volgen. Ons samenwerkingsverband heeft drie vormen van een bovenschools arrangement: VMBO+ (een school waar ook vmbo-onderwijs wordt gegeven aan leerlingen met sociaal-emotionele uitdagingen), OPUS (een afdeling voor hoogbegaafde jongeren) of in het VSO (het voortgezet speciaal onderwijs). Uiteraard werken we bij de bovenschoolse arrangementen ook met een Onderwijsperspectiefplan, waarin we de afspraken over de ondersteuning beschrijven.

VMBO+

Op een vmbo+-school wordt ook vmbo-onderwijs gegeven aan kinderen met sociaal-emotionele uitdagingen. Plaatsing gebeurt meestal direct na de basisschooltijd en er is geen tussenkomst nodig van het Samenwerkingsverband of Onderwijsloket. Alles wordt dus rechtstreeks door de basisschool en de vmbo+-school geregeld.

OPUS

OPUS is de naam van de afdeling voor hoogbegaafde jongeren en biedt hulp aan leerlingen die binnen het reguliere onderwijs vastlopen. Een leerling wordt hiervoor toegelaten als diegene een IQ van minimaal 125 heeft (wat uit een ‘WISC III-test’ van maximaal 2 jaar oud moet blijken), minstens 9 jaar oud is en klaar is met lesstof van de basisschool. Ook hier geldt dat bij aanmelding en plaatsing van een leerling geen tussenkomst van het Samenwerkingsverband of het Onderwijsloket nodig is.

VSO (voortgezet speciaal onderwijs)

Als de huidige school niet genoeg ondersteuning voor je kind kan bieden en andere reguliere scholen in de buurt ook niet, dan kan plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) een oplossing zijn. Dit is het meest specialistische arrangement dat het samenwerkingsverband te bieden heeft. De huidige school van je kind zal dan, in overleg met de ouders, een toelaatbaarheidsverklaring (ook wel een TLV genoemd) aanvragen bij het samenwerkingsverband en als dat is goedgekeurd, kan je kind worden aangemeld bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Of je kind daadwerkelijk wordt toegelaten op die school beslist uiteindelijk de betreffende school zelf.

Samenvattend: een arrangement is ondersteuning op maat voor een leerling die niet voldoende steun heeft aan regulier onderwijs. Een arrangement in het voortgezet speciaal onderwijs is toegankelijk met een toelaatbaarheidsverklaring.