Op deze pagina lees je alles over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor VSO (voortgezet speciaal onderwijs).

Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Als een leerling voor langere tijd structureel specialistische onderwijsondersteuning nodig heeft, dan kunnen we hem of haar plaatsen op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Hier kunnen we doorlopende ondersteuning bieden, is het mogelijk om verregaande aanpassingen op het onderwijs te doen en wordt lesgegeven in kleinere groepen. Om een leerling hiervoor in aanmerking te laten komen, moet je een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Deze wordt uiteindelijk beoordeeld door ons samenwerkingsverband.

Voor een leerling die in aanmerking komt voor voortgezet speciaal onderwijs, moet je een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Om deze verklaring te krijgen, moet je de volgende stappen doorlopen.

Stap 1: wie vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan? 

Wanneer de leerling in groep 8 zit, vraagt de school van aanmelding de toelaatbaarheidsverklaring voor VSO (voortgezet speciaal onderwijs) aan. Ook als ouders hun kind aanmelden bij het VSO zonder een verwijzing.

Stap 2: welke voorbereiding moet ik nemen om de toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen?

Het is belangrijk dat we zeker weten dat de huidige school niet voldoende passende ondersteuning kan bieden aan de leerling. Ook moet duidelijk zijn dat andere reguliere scholen deze ondersteuning niet kunnen geven. Loop daarom eerst de volgende checklist af.

Inhoudelijk:

 • Zijn de onderwijsbehoeften duidelijk en concreet omschreven?
 • Is het duidelijk wat de aanvragende school heeft ingezet om de leerling te ondersteunen (basisondersteuning en extra ondersteuning) en wat de effecten hiervan zijn geweest?
 • Is het duidelijk dat er binnen het reguliere voortgezet onderwijs geen onderwijsaanbod is dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling?
 • Is er een concrete beschrijving van de problematiek van de leerling van waaruit de onderwijsbehoeften zijn ontstaan: welk gedrag en onderwijsbeperkingen laat de leerling zien?
 • Is het duidelijk hoe de leerling en ouders over de ondersteuningsbehoefte en het benodigde begeleidingsaanbod denken? Alleen een handtekening onder de aanvraag is niet voldoende.

Procedureel:

 • Heeft de aanvragende school de interne ondersteuningsstructuur maximaal benut?
 • Heeft de aanvragende school de expertise van kernpartners op tijd betrokken bij de ondersteuningsvragen van de leerling?
 • Zijn de leerling en ouders betrokken bij het proces dat heeft geleid tot de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring?
 • Is de leerling in staat om binnen het voortgezet speciaal onderwijs deel te nemen aan het onderwijsprogramma?

Stap 3: welke documenten moet ik invullen en bijvoegen?

Om ervoor te zorgen dat de aanvraag goed verloopt, is het van belang dat het samenwerkingsverband de juiste informatie heeft. Deze moet je doorgeven via het digitale systeem Kindkans.

Hier geef je de volgende gegevens door:

 • De leerlinggegevens (let op: correct e-mailadres van de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de leerling)
 • De schoolgegevens
 • Het type aanvraag (VO naar VSO, BAO/SBO/SO naar VSO, verlenging TLV of einde residentiële plaatsing)

Deze documenten moet je toevoegen:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier (let op: ondertekening door bevoegd gezag)
 • Laatste OPP, inclusief de meest recente evaluatie van de huidige school
 • Indien aanwezig: Verslag PO-VO-Consultatie
 • Indien aanwezig: verslaglegging van collegiale consultatie andere scholen m.b.t. ondersteuningsmogelijkheden regulier VO

Stap 4: de beoordeling van de toelaatbaarheidsverklaring.

Als de complete aanvraag is ontvangen, schrijven twee onafhankelijke deskundigen binnen zes weken beiden een advies. Deze helpen de directeur van het samenwerkingsverband besluiten of de toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend. De deskundigen baseren hun advies op de bij de aanvraag aanwezige informatie. Daarnaast maken ze gebruik van de bovenstaande checklist. Beide deskundigen voegen hun advies toe aan het leerlingdossier in Kindkans.

De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband neemt binnen een week na het ontvangen van de deskundigenadviezen een besluit. Hierin motiveert hij waarom de toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs wel of niet wordt toegekend. Als bekend is dat de ouders het niet eens zijn met dit besluit, biedt hij de  gelegenheid tot horen voordat een definitief besluit neemt.

Bezwaar aantekenen tegen het besluit toelaatbaarheidsverklaring voor VSO

Als je het achteraf oneens bent met de toekenning of afwijzing van de toelaatbaarheidsverklaring, dan moet je binnen zes weken bezwaar aantekenen bij het samenwerkingsverband. Deze kan het bezwaar vervolgens voorleggen aan de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheid (LBT), al vindt doorgaans eerst een (schriftelijke of mondelinge) hoorzitting via heet samenwerkingsverband plaats. Daarnaast kun je een geschil aanhangig laten maken bij de Landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs. We informeren belanghebbenden zo goed mogelijk over de bezwaarmogelijkheden. Als je meer informatie wilt over het bezwaar maken tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring, dan kunt u dit vinden in dit document.

Meer weten over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor VSO? Hieronder kun je de Procedure toelaatbaarheidsverklaring VSO downloaden met uitgebreide informatie.

Downloads en extra informatie:

Ben je geholpen door de informatie op deze pagina? Of mis je informatie en zijn er dingen onduidelijk? Laat het ons weten via het feedback-formulier aan de rechterkant! –>