Op deze pagina lees je alles over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor PRO (praktijkonderwijs).

Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen voor praktijkonderwijs (PRO)

Praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs, waarbij leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op de maatschappij. Ze krijgen een eigen ontwikkelplan waarbij leren, werken, burgerschap, redzaamheid en vrije tijd centraal staan. Voor toegang tot het praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband.

Om een leerling deel te laten nemen aan praktijkonderwijs, moet je bij het samenwerkingsverband dus eerst een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Om deze verklaring te krijgen, moet je de volgende stappen doorlopen.

Stap 1: wie vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan? 

De aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring voor PRO (praktijkonderwijs) wordt gedaan door de (toekomstige) PRO-school.

Stap 2: welke documenten moet ik invullen en bijvoegen?

Voordat je een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs (TLV-PRO) aanvraagt, moet je zeker weten dat de aanvraag ook voldoet aan de daarvoor gestelde criteria. Door middel van een digitale aanvraag (via Kindkans) verzoekt de school waar de leerling is aangemeld de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen aan de leerling. Er zijn twee soorten uitkomsten:

1. De testuitslagen van de leerling vallen wel binnen de criteria voor praktijkonderwijs

Als uit de aanvraag blijkt dat de testuitslagen van de leerling binnen de criteria voor praktijkonderwijs vallen, hoeft de school alleen de aanvraag op te sturen. In de aanvraag staan de gegevens van de aanvragende school en de personalia van de leerling. Door de aanvraag in te dienen, verklaart de school dat het dossier van de leerling op school aanwezig is en voldoet aan de criteria. Het SWV ziet hierop toe door steekproeven achteraf.

2. De testuitslagen van de leerling vallen niet binnen de criteria voor praktijkonderwijs

Als uit de aanvraag blijkt dat de testuitslagen van de leerling niet binnen de criteria voor praktijkonderwijs vallen, moet je het dossier toevoegen in Kindkans. Er zijn twee soorten aanvragen in deze categorie: grensvlak en aanvraag bijzondere groepen. Voor de aanvragen die vallen onder de tweede groep moet de school een volledige aanvraag toevoegen, inclusief volledig dossier. Het kan zijn dat de school de gevraagde gegevens in een ander document heeft verwerkt (bijvoorbeeld in het ontwikkelingsperspectiefplan of in een ‘startdocument’). De school voegt dit alternatieve document dan toe aan de aanvraag, waarbij de overlappende onderdelen niet worden ingevuld.

De aanvraag wordt ingediend door of namens het bevoegd gezag van een school(bestuur), die verklaart dat de ingevulde gegevens correct zijn en op juiste wijze zijn verkregen.

Belangrijk: deze informatie moet in het leerlingdossier staan

Om een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs te doen, moet het dossier van de betreffende leerling bepaalde informatie bevatten. Dat is bij wet zo vastgelegd. Welke informatie dit allemaal precies, hebben we opgesomd in het document ‘Werkwijze bij aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs‘.

Het samenwerkingsverband neemt uitsluitend volledige aanvragen in behandeling. Wordt een aanvraag incompleet ingediend, dan meldt het samenwerkingsverband dit aan de betreffende school. De school zorgt ervoor dat het dossier binnen 2 weken compleet is.

Stap 3: de beoordeling van de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring.

Aanvragen die voldoen aan de criteria worden administratief afgehandeld. Het samenwerkingsverband toetst achteraf steekproefsgewijs op inhoud en volledigheid. In die situaties waarin het gaat om het grensvlak of om een aanvraag voor bijzondere groepen, beslist SWV De Verbinding nadat de aanvrager een volledig dossier heeft overgedragen aan het samenwerkingsverband en het Onderwijsloket hierover heeft geadviseerd.

Bezwaar aantekenen tegen het besluit toelaatbaarheidsverklaring voor PRO

Als je het achteraf oneens bent over de toekenning of afwijzing van de toelaatbaarheidsverklaring, moet je binnen zes weken bezwaar aantekenen bij het samenwerkingsverband. Deze kan het bezwaar vervolgens voorleggen aan aan de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheid (LBT), al vindt meestal eerst een schriftelijke of mondelinge hoorzitting via het samenwerkingsverband plaats. Daarnaast kun je een geschil aanhangig laten maken bij de Landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs. We informeren belanghebbenden zo goed mogelijk over de bezwaarmogelijkheden. Als je meer informatie wilt over het bezwaar maken tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring, dan kunt u dit vinden in dit document.

Meer weten over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor PRO? Hieronder kun je de ‘Werkwijze bij aanvraag toelaatbaarheidsverklaring PRO’ downloaden met uitgebreide informatie.

Downloads en extra informatie:

Ben je geholpen door de informatie op deze pagina? Of mis je informatie en zijn er dingen onduidelijk? Laat het ons weten via het feedback-formulier aan de rechterkant! –>