9 september 2020 – In september 2020 start ‘Grip’, een directe en dagelijkse samenwerking tussen onderwijs (VSO Mariëndael) en zorg (AT-Groep Zorg). ‘Grip’ is een geïntegreerd onderwijs-zorgconcept voor thuiszittende jongeren met internaliserende problematiek. Doel is dat deze leerlingen in 6 tot 12 maanden weer aan regulier onderwijs deel kunnen nemen.

Binnen het samenwerkingsverband wordt al een aantal jaren gewerkt met verzuimcoaches die als taak hebben leerlingen, school en ouders bij (dreigend) schoolverzuim of thuiszitten zo preventief mogelijk te coachen, waardoor de schoolgang niet langer wordt bedreigd of kan worden hervat.

Aanvulling op verzuimcoaches

‘Grip’ is een aanvulling op de verzuimcoaches. Waar de verzuimcoaches zich richten op individuele coaching en begeleiding van de jongeren maakt ‘Grip’ gebruik van de kracht van een groep gelijkgestemden. Op deze wijze kan aangesloten worden op de vraag van de jongere en ontstaat er een dekkend aanbod in onze regio voor thuiszittende jongeren met internaliserende gedragsproblematiek.

De kenmerken van pilot ‘Grip’

  • Duur programma: 6 maanden tot 1 jaar, doel is opnieuw integreren in de reguliere VO-setting
  • Leerlingen blijven ingeschreven op de reguliere VO-school
  • Toeleiding naar ‘Grip’ loopt via het bureau samenwerkingsverband (Onderwijsloket) en de verzuimcoaches
  • ‘Neutrale’ locatie, d.w.z. niet in een schoolgebouw of jeugdzorginstelling
  • Duur pilot: schooljaar 2020-2021
  • Monitoring en evaluatie: in het projectplan ‘Grip’ is uitgewerkt op welke wijze de vorderingen op leerlingniveau alsook de effectiviteit van het onderwijs-zorgconcept worden gemonitord en geëvalueerd. Op basis van deze monitoring wordt besloten tot een ‘go/no go’ voor schooljaar 2021-2022.

Meer inhoudelijke informatie over het programma dat ‘Grip’ biedt vind je in onderstaande video.

Door Erica Jordans