13 oktober 2020 – Het bureau van het samenwerkingsverband heeft een verslag opgesteld over alle activiteiten van ons netwerk in schooljaar 2019-2020. 

Het schooljaar stond in het teken van samenwerking en vertrouwen. Zo is de fusie tussen SWV V(S)O 25.06 en SWV De Liemers VO gerealiseerd. Zowel procedureel als inhoudelijk hebben we elkaar goed leren kennen en onze werkwijzen op elkaar afgestemd. De manier waarop we met elkaar werken, is gebaseerd op vertrouwen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we ervoor hebben gekozen alle toelaatbaarheidsverklaringen voortaan af te geven voor de gehele schoolloopbaan, vanuit het vertrouwen dat de leerling, zodra dit haalbaar is, terugstroomt naar regulier onderwijs.

Opmaat naar nieuwe ondersteuningsplanperiode

Binnen het samenwerkingsverband zetten we structureel in op elkaar kennen en weten te vinden. De scholen hadden al een eigen contactpersoon bij het Onderwijsloket, dit hebben we nu uitgebreid naar de VSO-scholen. Op die manier houden we zicht op leerlingen en kunnen we onze netwerkfunctie goed vormgeven.

Het Schooljaar 2019-2020 is de opmaat geweest naar een nieuwe Ondersteuningsplanperiode, waarin we inzetten op het versterken van de samenwerking binnen ons netwerk, inclusiever onderwijs, de intensivering van de samenwerking met ketenpartners en het in control zijn (zowel financieel als kwalitatief). De nieuwe programmadirecteur ‘Kwaliteit en beleid’ stimuleert, faciliteert, stuurt en borgt
deze processen. Daarnaast zijn de verzuimcoaches wederom actief geweest. Hun activiteiten zullen ook na 2020 een vervolg krijgen, nu de subsidie vanuit de Lerende Regio Arnhem opnieuw is toegekend.

Communicatie en lokale afstemming

De samenwerking beperkt zich natuurlijk niet tot de onderwijspartners. De ‘sluitende aanpak onderwijs-zorg’ is in schooljaar 2019-2020 nader uitgewerkt. Voor het nieuwe schooljaar stellen we een concrete werkwijze voor, die zich kenmerkt door communicatie en lokale afstemming. Op die manier weten we elkaar steeds beter te vinden, zodat leerlingen niet tussen wal en schip vallen en wij onze opdracht rond Passend Onderwijs kunnen vervullen. Het bureau van het samenwerkingsverband speelt bij alle ontwikkelingen een centrale, ondersteunende en faciliterende rol.

Door Meinke Kooderings