13 oktober 2020 – In het jaarplan SWV 2020-2021 is het project Schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgenomen. Door landelijke ontwikkelingen loopt de start van dit project vertraging op. 

Op 13 juli 2020 is het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) voor internetconsultatie aangeboden. Met deze beoogde wetswijziging wordt de positie van de medezeggenschapsorganen in het onderwijs versterkt.

Het wetsvoorstel bevat vier onderdelen, waarvan punt 3 van belang is voor dit project:

 1. De (G)MR krijgt een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.
 2. De ondersteuningsplanraad (OPR) krijgt een instemmingsrecht op de meerjarenbegroting behorende bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs.
 3. Het SOP van de school wordt jaarlijks vastgesteld en wordt onderdeel van de schoolgids.
 4. De (G)MR in het primair onderwijs krijgt een adviesrecht bij de vaststelling van de groepsgrootte.

Implicaties van de beoogde wetswijziging voor het werken met SOP’s

 • Momenteel wordt een SOP voor 4 jaar vastgesteld. Dit wordt gewijzigd naar jaarlijkse vaststelling met adviesrecht van de MR (zie laatste bullet).
 • Het SOP als aparte wettelijke verplichting wordt geschrapt. In plaats daarvan wordt het SOP integraal onderdeel van de schoolgids. Met deze voorgestelde wijziging wordt uitvoering gegeven aan de motie-Van Meenen en wordt de omschrijving van extra ondersteuning aan leerlingen samengebracht op één vindbare plek.
 • Met de opname in de schoolgids wordt tevens bewerkstelligd dat het SOP met een jaarlijkse frequentie wordt vastgesteld. Hiermee wordt de informatiepositie van deze betrokkenen verbeterd.
 • Met de opname in de schoolgids wordt bereikt dat de informatie over de ondersteuningsmogelijkheden duidelijker en toegankelijker wordt gepresenteerd, voor zowel leerlingen en ouders als voor het onderwijspersoneel. Het SOP kan dan gaan werken zoals het aanvankelijk was bedoeld: als een heldere en accurate weergave van het extra ondersteuningsaanbod van de school.
 • Het jaarlijks vaststellen van het SOP moet leiden tot een jaarlijkse evaluatiecyclus en een terugkerend gesprek over de ondersteuning in de school. Het schoolbestuur wordt ertoe aangezet om jaarlijks te beoordelen of het ondersteuningsaanbod nog voldoet en scholen worden gestimuleerd hierover frequent het gesprek te voeren in het team. Door deze jaarlijkse evaluatie wordt het bieden van passende ondersteuning voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte beter geborgd.
 • Bij jaarlijkse evaluatie kunnen het schoolbestuur en de schoolleiding een betere vertaalslag maken naar de professionalisering van het personeel: voor zaken die ontbreken of kunnen worden versterkt, kunnen met het team ontwikkelafspraken worden gemaakt. Voor het onderwijspersoneel is beter inzichtelijk welke ondersteuning in de klas of in de school kan worden aangeboden en wat daarin van hen wordt verwacht. Op die manier kunnen zij hierover ouders en leerlingen ook beter informeren.
 • De gehele medezeggenschapsraad heeft op grond van de WMS een adviesrecht op het SOP. Daarin brengt dit wetsvoorstel geen verandering . Op de schoolgids heeft de oudergeleding in beginsel instemmingsrecht. Om het adviesrecht op het SOP te handhaven, wordt het SOP uitgezonderd van dat instemmingsrecht op de schoolgids. Met het handhaven van het adviesrecht wordt geborgd dat kan worden afgeweken van het advies van de medezeggenschapsraad over het SOP, wanneer dit in de onderlinge afstemming tussen de scholen binnen het samenwerkingsverband noodzakelijk blijkt voor het gezamenlijk realiseren van een dekkend netwerk van voorzieningen.

Implicaties voor het project SOP

De beoogde wetswijziging heeft, zoals hierboven beschreven, grote invloed op de wijze waarop wij momenteel binnen ons netwerk met SOP’s werken. We wachten allereerst de uitkomsten van de internetconsultatie (september 2020) af. Op basis van deze uitkomsten en het beoogde tijdpad van de wetswijziging kan vervolgens het projectplan SOP opgesteld worden.

Kern van het project zal zijn dat scholen duidelijke instructies moeten ontvangen over:

 • de wijze waarop het nieuwe SOP tot stand moet komen;
 • de wijze waarop het SOP binnen de schoolgids zijn plek zal moeten krijgen;
 • de wijze waarop de jaarlijkse evaluatie/bijstelling plaats zal moeten vinden;
 • de wijze waarop de jaarlijkse bijstelling van het SOP samenhangt met het jaarplan en -verslag mbt ondersteuning dat de scholen jaarlijks opstellen;
 • de wijze waarop hierover met de MR moet worden afgestemd.

Zodra duidelijk is wat van overheidswege op dit onderwerp zal worden aangepast, wordt het project opgestart.

Door Erica Jordans