13 oktober 2020 – Op 1 september 2020 heeft Inspectie een voortgangsbezoek aan ons samenwerkingsverband gebracht. Gesproken is o.a. over de behandeling van TLV-aanvragen (VSO en praktijkonderwijs) door het bureau en ons kwaliteitszorgsysteem. 

Behandeling tlv-aanvragen door het bureau

Beide inspecteurs hebben ongeveer een uur gesproken met Meinke Kooderings, senior orthopedagoog van het Onderwijsloket. Inspectie had 10 recente TLV-toekenningen (praktijkonderwijs en VSO) ter inzage.

Ten aanzien van de werkwijze voor TLV-VSO

Inspectie heeft uitdrukkelijke complimenten gegeven voor de zorgvuldigheid waarmee de procedure voor TLV-VSO is vormgegeven en de onafhankelijkheid waarmee onze orthopedagogen de aanvragen beoordelen.

Wel heeft Inspectie moeite met het gegeven dat binnen onze procedure standaard 2 orthopedagogen de adviezen uitbrengen. Dit is wettelijk toegestaan, maar volgens Inspectie niet zoals de wetgever het heeft bedoeld. Wij worden in onze werkwijze gesterkt door uitspraken van de Raad van State (oktober 2018) en de Geschillencommissie Passend onderwijs (januari 2020).

Ten aanzien van de werkwijze voor TLV-pro

Inspectie heeft vragen bij de wijze waarop wij onze procedure voor TLV-pro hebben vormgegeven. Wij werken als volgt: als school oordeelt dat een aanvraag voldoet aan de criteria voor praktijkonderwijs, dan wordt de TLV-pro (op basis van professioneel vertrouwen) door het samenwerkingsverband toegekend. Op de volledigheid van dossiers en het voldoen aan criteria wordt achteraf toegezien door het uitvoeren van steekproeven. Inspectie gaat het erom dat we een besluit nemen zonder de inhoud van het dossier te hebben gewogen. Toch vond Inspectie onze beweegredenen voor deze werkwijze wel verdedigbaar: de criteria voor praktijkonderwijs zijn glashelder en makkelijk meetbaar (de praktijkscholen kennen de criteria ook uitstekend); wij willen de overhead zo beperkt mogelijk houden om onze tijd te kunnen besteden aan de begeleiding van scholen/leerlingen/ouders; we hebben de procedure rondom het uitvoeren van steekproeven helder en transparant beschreven en voeren deze consequent uit; als een dossier niet voldoet aan de criteria maar school wil wel dat de leerling voor praktijkonderwijs in aanmerking komt dan doorlopen we de procedure voor grensvlakaanvragen of bijzondere groepen.

De inspecteurs gaven beide onderwerpen intern met hun collega’s te bespreken en komen erop terug.

Kwaliteitszorgsysteem

Tijdens haar vorige bezoek heeft Inspectie ons kwaliteitszorgsysteem (indicator KA1) als onvoldoende beoordeeld. Wij hebben dit ter harte genomen en de keuze gemaakt de komende jaren op dit onderwerp te investeren. We hebben het als speerpunt opgenomen in ons Ondersteuningsplan 2020-2024. Tijdens het bezoek heeft Erica Jordans het speerpunt in het Ondersteuningsplan nader toegelicht, met daaraan gerelateerd ons jaarplan voor 2020-2021 en het project ‘Kwaliteitszorg’ dat wordt ingericht.
Inspectie waardeert onze plannen voor de komende planperiode en ziet momenteel geen aanleiding om ons samenwerkingsverband op dit onderwerp onder verscherpt toezicht te stellen. Wel geeft Inspectie terug dat zij in de huidige plannen nog de doelmatigheid en resultaatgerichtheid mist: wanneer zijn we tevreden? Wat zien we dan terug binnen ons netwerk? Hoe monitoren we dat? Wat bouwen we in zodat we tijdig kunnen bijsturen? Als we dit voor onszelf scherper formuleren, helpt dat ons bij monitoren van de opbrengsten en bij het houden van toezicht. Van kwaliteitsbevorderende activiteiten naar resultaten.
Een aantal projecten behoeven aanscherping op dit punt (bijv. het project Symbiose). Deze projecten worden door de bestuurlijke Onderwijs- en kwaliteitcommissie voorbereid voor de bestuurstafel.

Door Erica Jordans