9 november 2020 – Welke plek heeft inclusiever onderwijs in het beroepsbeeld dat gezamenlijk is uitgewerkt door besturen, scholen en opleidingen in partnerschappen Samen Opleiden? Welke gesprekken vanuit passend onderwijs in de regio over inclusief onderwijs ‘voeden’ het curriculum zowel in theorie als op de werkplek? Welke opdracht geef je jezelf als partnerschap t.a.v. inclusiever onderwijs en hoe zou samen opleiden inclusiever onderwijs kunnen versterken? Die vragen staan centraal tijdens een interactieve online bijeenkomst op donderdag 19 november 2020, georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.

Steeds inclusiever

In het rapport van de Onderwijsraad ‘Steeds inclusiever’ (juni 2020) schetst de raad het belang van opleiden en professionaliseren bij het vergroten van de expertise van scholen voor inclusiever onderwijs: ‘De raad adviseert om inclusiever onderwijs nadrukkelijk een plaats te geven in het curriculum van initiële lerarenopleidingen en op te nemen in nascholingsprogramma’s.’ Opleidingsscholen worden daarbij expliciet genoemd: ‘De raad beveelt aan om deelnemers aan initiële lerarenopleidingen volop stage te laten lopen in settings die inclusiever onderwijs nastreven. Zo kunnen leraren in opleiding de geleerde theorie verbinden met de praktijk. Het aanbod van opleidingsscholen met inclusievere praktijken kan hiertoe worden uitgebreid.’

Programma

Deel één

Het programma bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte gaan twee experts in op wat we verstaan onder inclusief onderwijs en welke invloed dit heeft op de beroepspraktijk.

Hans Schuman

Expert Hans Schuman (Hogeschool Utrecht) gaat in op wat we onder inclusief onderwijs verstaan. Hij vertelt u wat dit vervolgens betekent voor de competenties die leraren nodig hebben. Op welke wijze beïnvloeden attitudes, opvattingen en mentale modellen van leraren hun omgaan met en inspelen op een steeds diverser wordende leerlingenpopulatie? De antwoorden op deze vragen hebben consequenties voor de beroeps- en opleidingspraktijk binnen partnerschappen. Hoe kunnen partnerschappen een opleidings- en beroepspraktijk vormgeven waarin leraren zich bewust worden van de eigen attitudes om van daaruit gericht te werken aan de competenties die nodig zijn om inclusiever onderwijs te realiseren? Wat vraagt dit van de rol van de lerarenopleider? Wat vraagt dit van de samenwerking binnen een partnerschap tussen alle partners en op de verschillende lagen?

Neely Anne de Ronde

Met lector inclusieve klassen Neely Anne de Ronde (Driestar Hogeschool en Radiant lerarenopleidingen) gaan we vervolgens in op de beroepspraktijk: wat gebeurt er in partnerschappen Samen Opleiden al richting het samen toewerken naar inclusiever onderwijs? Partnerschappen zijn volop bezig hun beroepsbeeld en gezamenlijke opleidingsprogramma te ontwikkelen, waardoor in de initiële fase van het opleiden van leraren inclusiever onderwijs een stevigere plek kan krijgen. Voor het Samen Opleiden geldt dat er veel aandacht is om samen met betrokken partners in de regio (waaronder ook een samenwerkingsverband Passend Onderwijs kan vallen) ervoor te zorgen dat scholen, lerarenopleiders en studenten zich verder ontwikkelen op het gebied van inclusiever onderwijs. Het beter kunnen begeleiden van leer- en ontwikkelingsprocessen en ondersteunen van leerlingen is een voorbeeld van een belangrijk thema wat gezamenlijk wordt opgepakt. We delen graag enkele voorbeelden van goede wederzijdse samenwerkingen tussen de verschillende partners. Wat was ervoor nodig om in beweging te komen?

Deel twee

In het tweede gedeelte van het programma gaan we in kleine groepen het gesprek aan rond een aantal vraagstukken en stellingen. Hans Schuman en Neely Anne de Ronde schuiven aan bij de gesprekken en delen hun expertise.

Welke opdracht geef je jezelf als partnerschap t.a.v. inclusiever onderwijs en hoe zou samen opleiden inclusiever onderwijs kunnen versterken?

Welke plek heeft inclusiever onderwijs in het beroepsbeeld dat gezamenlijk is uitgewerkt door besturen/scholen en opleiding van partnerschappen Samen Opleiden? En hoe geven jullie hier binnen het partnerschap vorm aan?

Welke gesprekken in de regio over stappen naar inclusief onderwijs ‘voeden’ het curriculum zowel in theorie als op de werkplek? Hoe zorg je voor bewustwording bij alle partners over opvattingen rondom inclusiever onderwijs?

Welke toekomstige organisatiestructuur is er nodig om inclusief onderwijs in te bedden in Samen Opleiden? Welke functionaris kan daarbij een rol spelen?

Praktische informatie

Wanneer: Donderdag 19 november 2020

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Locatie: Online

Voor wie: coördinatoren en opleiders van partnerschappen Samen Opleiden uit po, vo, en mbo. Ook zorgcoördinatoren, intern begeleiders en andere betrokkenen bij passend onderwijs zijn van harte welkom om deel te nemen.

Aanmelden kan via dit formulier

Door Steunpunt Passend Onderwijs en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren