Op deze pagina vertellen we wat een TLV-VSO is en hoe er een aan te vragen is.

Alles over de toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (TLV-VSO)

Als een leerling voor langere tijd structureel specialistische onderwijsondersteuning nodig heeft, dan kunnen we hem of haar plaatsen op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Hier kunnen we doorlopende ondersteuning bieden, is het mogelijk om verregaande aanpassingen op het onderwijs te doen en wordt lesgegeven in kleinere groepen. Om een leerling hiervoor in aanmerking te laten komen, moet de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Deze wordt beoordeeld door ons samenwerkingsverband.

Wie vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan? 

Wanneer de leerling in groep 8 van het basisonderwijs (regulier, sbo of so) zit, melden ouders hun zoon of dochter aan bij een reguliere VO-school of bij een VSO-school. Als deze school inschat dat een onderwijsplaats in het VSO nodig is, vraagt de school een TLV aan.

Wanneer de leerling al op een reguliere VO-school zit en plaatsing in het VSO is nodig, dan vraagt de reguliere VO-school de TLV aan.

Welke informatie is nodig bij een TLV-aanvraag? 

Het is belangrijk dat we zeker weten dat de reguliere VO-school niet voldoende passende ondersteuning kan bieden aan de leerling. Ook moet duidelijk zijn dat andere reguliere scholen deze ondersteuning niet kunnen geven. Hiervoor gebruikt de aanvragende school de volgende checklist:

Inhoudelijk:

  • Zijn de onderwijsbehoeften duidelijk en concreet omschreven?
  • Is het duidelijk wat de aanvragende school heeft ingezet om de leerling te ondersteunen (basisondersteuning en extra ondersteuning) en wat de effecten hiervan zijn geweest?
  • Is het duidelijk dat er binnen het reguliere voortgezet onderwijs geen onderwijsaanbod is dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling?
  • Is er een concrete beschrijving van de problematiek van de leerling van waaruit de onderwijsbehoeften zijn ontstaan: welk gedrag en onderwijsbeperkingen laat de leerling zien?
  • Is het duidelijk hoe de leerling en ouders over de ondersteuningsbehoefte en het benodigde begeleidingsaanbod denken? Alleen een handtekening onder de aanvraag is niet voldoende.

Procedureel:

  • Heeft de aanvragende school de interne ondersteuningsstructuur maximaal benut?
  • Heeft de aanvragende school de expertise van kernpartners op tijd betrokken bij de ondersteuningsvragen van de leerling?
  • Zijn de leerling en ouders betrokken bij het proces dat heeft geleid tot de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring?
  • Is de leerling in staat om binnen het voortgezet speciaal onderwijs deel te nemen aan het onderwijsprogramma?

De beoordeling van de aanvraag

Als het bureau van het samenwerkingsverband de complete aanvraag heeft ontvangen, schrijven twee onafhankelijke deskundigen binnen zes weken beiden een advies. Deze helpen de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband besluiten of de toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend. De deskundigen baseren hun advies op de bij de aanvraag aanwezige informatie. Daarnaast maken ze gebruik van de bovenstaande checklist.

De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband neemt binnen een week na het ontvangen van de deskundigenadviezen een besluit. Hierin motiveert hij waarom de toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs wel of niet wordt toegekend. Als bekend is dat de ouders het niet eens zijn met dit besluit, biedt hij de  gelegenheid tot horen voordat een definitief besluit neemt.

Aanmelding bij een VSO-school

Ouders kunnen hun zoon of dochter met een geldige TLV bij iedere VSO-school in Nederland aanmelden. Voor de VSO-scholen in onze regio (VSO Briant College, VSO De Brouwerij, VSO Mariëndael, VSO Meforta College, VSO Het Prisma en VSO Vierbeek College) verloopt de aanmelding via het Aanmeldloket van De Onderwijsspecialisten.