Op deze pagina vertellen we alles over het multidisciplinaire overleg binnen SWV De Verbinding.

Multidisciplinair overleg

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, is het heel belangrijk dat er een goede verbinding is tussen het onderwijs, de jeugdzorg en andere partners.

Bij Samenwerkingsverband De Verbinding werken volgens het principe ‘de school als werkplaats’. Dat betekent dat we problemen (of leerlingen met problemen) niet wegsturen van school, maar juist oplossingen binnenhalen. Hiervoor werken de scholen met externe professionals: o.a. leerplichtambtenaren, jeugdverpleegkundigen en jeugdzorgmedewerkers. Samen met deze ketenpartners bewaken we de gezonde ontwikkeling van leerlingen.

Om dit goed te kunnen doen, is er op iedere school een multidisciplinair overleg ingericht. De ondersteuningscoördinator van de school heeft hierbij de regierol. Scholen hebben een vaste leerplichtambtenaar, een vaste jeugdarts en een vaste wijkcoach/jeugdconsulent.

Op sommige scholen gebeurt het multidisciplinair overleg in een vastgelegde frequentie en een vaste samenstelling (ZAT), op andere scholen worden overleggen met betrokken partijen georganiseerd als daar aanleiding toe is (MDO). Bij meervoudige problematiek is het multidisciplinair overleg de aangewezen plek om ondersteuning en hulpverlening goed op elkaar afgestemd te krijgen.

Kwaliteitsafspraken

Binnen Samenwerkingsverband De Verbinding hebben we de volgende kwaliteitsafspraken voor het voeren van een multidisciplinair overleg vastgesteld:

1. Voorzitterschap

De voorzitter is bekwaam. Dit betekent dat hij of zij zorgdraagt voor de juiste toeleiding van een vraag naar het multidisciplinair overleg (ondersteuningsroute binnen de school) en hij/zij zorgt ervoor dat de netwerkpartners over de benodigde informatie beschikken. De voorzitter is op de hoogte van procedures en regelgeving en beheerst gesprekstechnieken.

2. Leerling en ouders

De zienswijze en/of inbreng van de leerling en/of ouders is altijd onderdeel van het multidisciplinair overleg. Bij voorkeur door persoonlijke aanwezigheid tijdens het overleg; indien dat niet mogelijk is schriftelijk.

3. Privacy

De school houdt zich aan de wet- en regelgeving rondom privacy.

4. Verslaglegging

Goede verslaglegging maakt ontwikkeling van de leerling zichtbaar, maakt het proces zichtbaar en belegt duidelijke actiepunten bij netwerkpartners.

5. Docententeam

De school zorgt ervoor dat mentoren en docenten de afspraken en actiepunten uit het multidisciplinair overleg die van belang zijn voor hun taken, duidelijk gecommuniceerd krijgen.

6. Evaluatie

Het functioneren van het netwerk wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

7. Signaleringsfunctie

Signalen uit het overleg zijn input voor schoolbeleid ten aanzien van ondersteuning aan leerlingen en het functioneren van de ondersteuningsstructuur.

Borging

    • Scholen beschrijven jaarlijks de kwaliteit en effectiviteit van de ondersteuningsstructuur in het jaarverslag schoolondersteuning. De kwaliteitsafspraken met betrekking tot multidisciplinair overleg zijn onderdeel van deze evaluatie.
    • Het bureau van het samenwerkingsverband bespreekt jaarlijks, tijdens het jaarplangesprek, de kwaliteit van het multidisciplinair overleg met de scholen.