22 februari 2021 – In deze periode vinden bij alle scholen weer de aanmeldingen voor volgend schooljaar plaats. De po-vo-procedures worden hierin gevolgd. Vijf punten brengen we even extra bij je onder de aandacht.

  • Let op: de uiterste aanmeldingsdatum is in de PO-VO-procedure aanpast naar 21 maart 2021.
  • Ouders melden hun kind niet altijd aan op een school die het niveau biedt dat de basisschool adviseert. Soms wordt bijvoorbeeld een leerling met het niveau-advies vmbo-bbl door ouders aangemeld bij de havo. Vorig schooljaar zagen we dat dit soort aanmeldingen ‘op de stapel’ terechtkwamen en dat een afwijzing daardoor vrij lang op zich liet wachten. Gevolg kon zijn dat de ouders daarna te laat waren om alsnog bij een school met een passend niveau aan te melden, waardoor die school vol zat. Dit willen we met elkaar voorkómen. We adviseren de scholen daarom om elke aanmelding bij ontvangst direct te screenen om te controleren of het niveau-advies past bij het aanbod van de school. Is een leerling niet plaatsbaar, dat is het van belang dat je als school direct een afwijzing aan ouders stuurt. Zo is de situatie voor ouders duidelijk en kunnen zij (evt. met hulp) hun kind snel aanmelden op het juiste niveau.
  • Stel altijd een OPP op voor leerlingen die vanuit SO of SBO de overstap maken naar regulier VO. Deze leerlingen hebben altijd een extra ondersteuningsvraag waarvoor planmatig ondersteuning moet worden ingezet.
  • Ouders hebben keuzevrijheid om aan te melden bij de school van hun keuze. Aanbeveling is de zorgplicht zorgvuldig op te pakken, wisselingen te voorkómen, goed af te wegen of je voldoende kunt bieden. Soms is duidelijk dat VSO meer passend is, maar ligt er onvoldoende onderbouwing. In het onderzoek dat je na aanmelding uitvoert, zou kortdurend meedraaien van de leerling op school soms een optie kunnen zijn om meer informatie over de onderwijsbehoeften te verzamelen.
  • Voor vmbo-scholen is het van belang te overwegen of vmbo+ niet meer passend zou zijn. Voor verwijzing (ook vanuit V(S)O) naar vmbo+ is altijd een OPP nodig.

Door Meinke Kooderings