22 februari 2021 – Meinke Kooderings is per 1 januari 2021 één dag per week werkzaam als coördinator van het Team Verzuim van het Regionaal VSV-programma, naast haar werkzaamheden als orthopedagoog bij het bureau van ons samenwerkingsverband. 

Binnen het VSV-programma wordt gewerkt met drie teams: naast Team Verzuim zijn dat Team Overstap en Team Overbelasten. Alle drie de teams hebben als doel te zorgen voor een sluitend regionaal netwerk waardoor jongeren zonder startkwalificatie worden ondersteund in het vinden van een passende plek. Onder elk team vallen enkele programma’s. Zo richt Team Overstap zich onder andere op de begeleiding van jongeren bij de overstap van school naar school of naar werk. Team Overbelasten houdt zich bezig met extra ondersteuning voor overbelaste leerlingen in het mbo. Onder Team Verzuim valt het programma van de verzuimcoaches en afspraken met het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) over begeleiding bij verzuim van leerling die ouder zijn dan 18 jaar. Door te werken met teams wordt beoogd meer verbinding tussen de verschillende projecten te krijgen.

Meinke: ‘Zowel het Regionaal VSV-programma als het samenwerkingsverband hebben als opdracht om verzuim bij leerlingen zoveel mogelijk tegen te gaan en voortijdig schooluitval te voorkomen. Door beide functies te combineren kan ik zorgdragen voor een goede afstemming in beleid en werkzaamheden van beide organisaties.’

Door Erica Jordans