21 juni 2021 – Het kwaliteitszorgsysteem van SWV De Verbinding is het afgelopen schooljaar geëvalueerd en verder aangescherpt.

Een aantal onderwerpen binnen onze kwaliteitszorg moeten nader worden uitgewerkt. Deze plaatst het bureau op de ‘ontwikkelagenda kwaliteitszorg’, die geïntegreerd wordt in het jaarplan van SWV De Verbinding voor 2021-2022. 

Ontwikkelpunten zijn o.a.:

  • Format voor jaarplan en jaarverslag ondersteuning aanpassen aan de indicatoren van het kwaliteitszorgsysteem
  • Aanpassen wijze van gespreksvoering jaarplangesprekken tussen scholen en het bureau: vastlegging en opvolging eventuele actiepunten
  • Ontwikkelen van een format voor financiële verantwoording van de inzet van ondersteuningsmiddelen door de scholen
  • Ontwikkelen en uitzetten van tevredenheidsmetingen m.b.t. de werkzaamheden van het bureau, uit te zetten bij ouders en aangesloten scholen
  • Doorvoeren van aanpassingen in onze basisondersteuning en schoolondersteuningsprofielen, na instructie door OCW

Voor alle ontwikkelpunten geldt dat het bureau van het samenwerkingsverband het voortouw neemt bij het ontwikkelen, communiceren en borgen van de verbeteringen. Onze scholen worden hier gedurende schooljaar 2021-2022 nader over geïnformeerd. 

Door Erica Jordans