21 juni 2021 – In het voorjaar heeft het bureau van SWV De Verbinding een nulmeting uitgezet onder alle aangesloten scholen om te kunnen peilen hoe de samenwerking binnen ons netwerk momenteel wordt ervaren. 

De bevindingen: de basis ligt er wel, de randvoorwaarden zijn ingericht. Maar er kan over en weer meer gebruik van elkaar worden gemaakt. Er kan meer uit het netwerk gehaald worden. Er zijn diverse redenen denkbaar waardoor dit (nog) niet goed uit de verf komt: tijdgebrek, prioritering, interne gerichtheid van scholen, ontbreken van concrete doelstellingen. Brede gedragenheid ontbreekt: het is afhankelijk van specifieke personen binnen een organisatie (ondersteuningscoördinator, afdelingsleider, schoolleider). Het lijkt erop dat de voorkeur van scholen uitgaat naar bijeenkomsten gericht op kennisdeling, uitwisseling (meer bijwonen dan bijdragen). 

Het vervolg: het bureau blijft haar verbindende rol spelen bij het aanbieden van activiteiten die de samenwerking tussen scholen versterken. Denk aan het organiseren van themabijeenkomsten, werksessies, intervisie, scholingsbijeenkomsten (bestuursoverstijgend) en collegiale visitaties. Het bureau is blijvend alert op actuele thema’s/onderwerpen die voor de scholen helpend kunnen zijn bij het verder ontwikkelen van hun ondersteuningsstructuur. 

Ook stuurt het bureau sterk via de nieuwsbrieven en social media (LinkedIn) op het bereiken van een breder publiek dan voorheen (ook docenten/mentoren). 

Het blijft aan de scholen om hier gebruik van te maken en er hun voordeel mee te doen. 

In schooljaar 2022-2023 voeren we een nieuwe meting uit om te peilen of de mate van samenwerking binnen ons netwerk anders wordt geduid dan tijdens de nulmeting. 

Door Erica Jordans