21 juni 2021 – Sinds dit jaar worden de verzuimcoaches extra ingezet voor de begeleiding van Woonwagen-, Roma- en Sinti-leerlingen (12-23 jaar).

De aanmelding van deze jongeren bij de verzuimcoaches verloopt tot nu toe, zoals eerder werd verwacht, niet via de scholen. Het is nodig om vanuit het contact en vertrouwen dat met de gezinnen wordt opgebouwd, de verzuimende jongeren te leren kennen en van daaruit de volgende stappen te zetten. 

De verzuimcoaches van Scala werken samen met de consulenten van Stichting Pas die een jarenlange ervaring hebben in het begeleiden van deze jongeren. Zij begeleiden de jongeren van 0-12 jaar. Deze samenwerking is er o.a. op gericht de overstap van PO naar VO soepeler te kunnen laten verlopen.  De consulenten en verzuimcoaches werken waar mogelijk preventief, outreachend en proactief.

Heb je mogelijk al zicht op  een Woonwagen-, Roma- of Sintileerling die binnen het primair onderwijs verzuim laat zien? Of heb je vragen i.v.m. een WRS-leerling die op het VO of MBO veel verzuimt of thuiszit? Dan kun je de verzuimcoaches Ellen van Zwieten (06 – 82 34 04 84) en Marc Vernooij  (06 – 83 03 96 65) rechtstreeks benaderen. Dat geldt zeker ook voor ouders!

Door Wen Westerink, teamleider Scala Onderwijsadvies/verzuimcoaches