12 juli 2021 – Afgelopen schooljaar heeft het bestuur van het samenwerkingsverband veel gesproken over de forse stijging van verwijzingen naar het VSO door regulier VO.

We hebben o.a. verkend welke mogelijkheden er zijn om binnen regulier VO een ‘TLV-arrangement’ op leerlingniveau beschikbaar te stellen. De opbrengsten van deze verkenning vind je in de bijlage. 

Concreet voeren we per schooljaar 2021-2022 het volgende in: 

1. Pilot Maatwerkbudget

Een deel van het budget van het samenwerkingsverband reserveren we voor maatwerkoplossingen voor leerlingen in regulier VO. Dit budget is ook voor leerlingen uit de onderinstroom of voor overstappers vanuit het VSO inzetbaar. 

Het wordt in de verkenning door de scholen niet aangemerkt als dé oplossing, maar kan in voorkomende gevallen wel net de handelingsruimte opleveren waar het reguliere VO-scholen momenteel aan ontbreekt. 

Doel inzet maatwerkbudget: voorkomen van verwijzing naar het vso door het mogelijk maken van maatwerkoplossingen binnen het regulier vo. Dit budget is ook inzetbaar voor leerlingen uit de onderinstroom of voor leerlingen die vanuit het vso naar vo overstappen. Eventueel te clusteren voor een groepsaanpak. 

Het maatwerkbudget wordt ingericht als pilot voor 2 schooljaren (2021-2022 en 2022-2023), daarna wordt vastgesteld of het maatwerkbudget een structureel onderdeel van de mogelijkheden binnen ons samenwerkingsverband wordt. 

Het bureau werkt de werkwijze uit en communiceert deze na de zomervakantie met de scholen. 

2. Laagdrempelige inzet expertise VSO in regulier VO

Ook willen we vanaf volgend schooljaar mogelijk maken dat de expertise vanuit het VSO laagdrempelig in regulier VO kan worden ingezet. Veel scholen geven aan juist hier behoefte aan te hebben. Nu zijn het VO en VSO veelal gescheiden werelden; één van onze speerpunten is dat we deze twee werelden meer naar elkaar toe willen laten bewegen. De ondersteuningsvragen van docenten/teams in regulier VO zijn hierbij leidend. Scholen geven aan bovenal behoefte te hebben aan de ‘andere blik’ vanuit het vso, van collega’s die ‘met de poten in de klei staan’. 

De komende periode wordt samen met De Onderwijsspecialisten verkend hoe we bovenstaande goed kunnen organiseren met elkaar en welke kosten hieraan verbonden zijn. Deze verkenning moet in het najaar gereed zijn, zodat we per kalenderjaar 2022 de beoogde werkwijze middels een pilot (2 schooljaren) kunnen gaan toetsen. 

Door Erica Jordans