24 januari 2022 – Na de evaluatie Passend Onderwijs in november 2020 is door OCW een verbeteraanpak opgesteld. De eerste voortgangsrapportage van de Verbeteraanpak Passend Onderwijs is gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er een stevige basis is gelegd om Passend onderwijs de komende jaren verder te verbeteren. 

De rapportage geeft de voortgang aan van de 25 maatregelen die minister Slob in 2020 aankondigde naar aanleiding van de evaluatie van het Passend onderwijsbeleid. Per verbetermaatregel biedt de rapportage zicht op wat er is gedaan, wat de resultaten zijn, welke dilemma’s zich hierbij voordoen en wat het vervolg is. Er is, samen met (vertegenwoordigers uit) het onderwijsveld, het afgelopen jaar hard gewerkt aan de verbetering van het beleid, stelsel en systeem van Passend onderwijs. In 2021 is de leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ en het stappenplan basisondersteuning ontwikkeld, en is onder andere met succes gewerkt aan intensieve samenwerking tussen speciale en reguliere scholen en intensiever toezicht op Passend onderwijs.

Verbeteraanpak Passen Onderwijs naar Tweede Kamer

Demissionair minister van Onderwijs Arie Slob stuurde de Voortgangsrapportage 16 december jl. naar de Tweede Kamer. In de begeleidende kamerbrief gaat Slob naast de Verbeteraanpak Passend onderwijs, in op de ontwikkelingen binnen aanpalende terreinen. Onder meer het maatwerk binnen de onderwijszorgarrangementen, besteding van NPO-middelen voor niet-ingeschreven kinderen en het onderzoek naar de aanpak van ziekteverzuim komen aan bod.

De voortgang van de verbeteraanpak passend onderwijs kan niet los worden gezien van de huidige situatie in de scholen en de maatschappij. De coronacrisis heeft invloed gehad op de ondersteuning die leerlingen hebben gekregen en ook op het in gang zetten van de maatregelen uit de verbeteraanpak. Alle professionals in het onderwijs hebben ontzettend hard gewerkt om het onderwijs en de benodigde ondersteuning zo veel mogelijk door te laten gaan en verdienen daarvoor een groot compliment. 

Wisselwerking

Ook het personeelstekort, de werkdruk bij leraren en andere professionals in de school en huisvestingsproblematiek blijven zorgelijk en kunnen gevolgen hebben voor de uitvoering van passend onderwijs. De verbeteraanpak staat daarom niet op zichzelf, maar moet in wisselwerking worden gezien met de aanpak van het lerarentekort en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Alleen dan kunnen de leerlingen met een ondersteuningsbehoefte echt krijgen wat zij nodig hebben.

Meer lezen over de Verbeteraanpak Passend Onderwijs? Lees dan de rapportage op de website van de rijksoverheid. 

Door Erica Jordans