24 januari 2022 – De projectgroep samenwerking vo-vso houdt zich al een aantal jaar bezig met de vraag op welke wijze de samenwerking tussen het vo en vso bevorderd kan worden. In het kader van de toenemende deelname aan het vso heeft de projectgroep zich onder ander gebogen over de vraag hoe reguliere VO scholen beter toegerust raken om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften te bedienen. We vertellen je graag alles over de pilot ‘overstapcoach’.

In het afgelopen schooljaar heeft de focus onder andere gelegen op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer vso-leerlingen de overstap maken naar regulier vo. De projectgroep heeft een werkwijze ontwikkeld waarbij een overstapcoach vso-vo zorgdraagt voor een warme overdracht naar én een zachte landing in het regulier vo voor leerlingen die vanuit het vso daar naartoe overstappen. 

Pilot overstapcoach: schakel tussen vo en vso

De overstapcoach die de leerling in dit proces begeleidt vormt de schakel tussen vo en vso.  Zowel de leerling, ouders als de ontvangende school kan terugvallen op de expertise van de overstapcoach. De meerwaarde zit volgens de projectgroep in een nadrukkelijkere voorbereiding en langdurige begeleiding. De bedoeling is dat de overstapcoach een bestaande functionaris binnen de vso-school is, die de leerling (en ouders) goed kent. 

Op dit moment wordt de pilot overstapcoach vso-vo uitgerold. Dit betekent dat de CvdB’s van de drie diplomagerichte scholen binnen ons SWV geïnformeerd zijn en in de tweede helft van het schooljaar gekeken wordt welke leerlingen in aanmerking komen voor een overstap naar het vo. Hierop volgend kan in schooljaar 2022-2023 de daadwerkelijke overstapcoaching plaatsvinden voor leerlingen die na de zomer doorstromen. Ook zal er door het vso (Mariëndael, de Brouwerij en Briant College) een themabijeenkomst worden georganiseerd voor het vo, over mogelijke aanpassingen in examens die bij zo’n doorstroom van belang kunnen zijn.

Door Céline Janssen