21 februari 2022 – In januari vond weer een nieuwe bijeenkomst van het zorgplatform van SWV De Verbinding plaats. Er stonden 3 onderwerpen centraal: kansrijk adviseren, zij-instroom/afstroom en de pilot maatwerkbudget.

Kansrijk adviseren

Minister Slob heeft in maart 2021 gemeld dat er leerlingen zijn die vanwege de coronacrisis meer achterstanden hebben opgelopen. Maar dat er zeker leerlingen zijn die, ondanks hun achterstanden, wel bij een ‘ander niveau’ passen dan dat de toetsuitslagen meldden. Dat leerlingen met andere woorden aan kansrijk advies moeten krijgen. We bespreken de volgende vragen in groepjes: Hoe is de ervaring met kansrijk adviseren tot nu toe? Waar lopen we tegenaan? Wat zien we/signaleren we? Zijn er al gesprekken/terugkoppelingen met het PO? Zit elke leerlingen op de juiste plek? Hoe kunnen we het een en ander onder de aandacht brengen? Wat is er nodig voor de leerlingen van 2022-2023?

Eén van de scholen geeft aan dat bij ongeveer de helft van de ingestroomde leerlingen twijfels zijn over het schooladvies. Vrijwel alle scholen zien dat leerlingen achterstanden hebben op het gebied van hun schoolvaardigheden. Leerlingen lijken moeite te hebben om te leren en op tempo te werken. Ook op het gebied van hun gedrag worden opvallendheden gezien. Het kost meer tijd om leerlingen weer in het ritme en de structuur van school te krijgen. Kleinere klassen wordt meerdere keren als mogelijke oplossing genoemd. Ook differentiëren scholen: leerlingen krijgen bijvoorbeeld cijfers op twee schoolniveaus (een cijfer voor vmbo-bbl en een cijfer voor vmbo-kbl). Tot slot wordt genoemd dat het belangrijk is dat wordt teruggekoppeld naar de school van herkomst of het schooladvies juist is geweest. 

Zij-instroom/afstroom

’t Venster vertelt dat zij regelmatig te maken hebben met leerlingen die afstromen. De toeleverende school ziet afstroom dan als oplossing. Leerlingen komen soms met een beperkt dossier binnen. Via menti.com wordt scholen gevraagd hoe de ideale situatie eruit zou zijn. Onder meer de volgende antwoorden worden genoemd: warme overdracht, tijdig overleg met elkaar, korte lijnen, open/eerlijke communicatie, navragen wat de vorige school heeft ingezet, ondersteuningscoördinator laten aansluiten bij het intakegesprek, leerlingen mee laten lopen.  

Pilot maatwerkbudget

Doel pilot: Mogelijk maken van meer maatwerkoplossingen binnen het regulier VO om verwijzing naar het VSO te voorkomen. Dit budget is ook inzetbaar voor leerlingen uit de onderinstroom of voor leerlingen die vanuit het VSO naar VO overstappen. Het kan zowel voor individuele leerlingen als groepjes leerlingen (minimaal vijf leerlingen) worden ingezet. Het is gericht op ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied of executieve vaardigheden (NIET op didactische ondersteuning). Twee voorbeelden van budgetten die al zijn toegekend, worden besproken. 

Door Denise Schoofs