22 maart 2022 – SWV De Verbinding is in 2017 samen met Scala Onderwijsadvies het project Verzuimcoaches gestart. Ieder jaar vertellen we over de resultaten in een jaarverslag. Lees nu wat we bereikt hebben in 2021!

Alle jongeren in het gebied van het samenwerkingsverband De Verbinding zijn gebaat bij schoolgaan, het behalen van hun kwalificatie en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten of schooluitval. Langdurig verzuim is helaas een bekend gegeven in het voortgezet onderwijs. Dat is nadelig voor de jongere en zijn of haar kansen.

Het SWV wil de scholen in haar gebied ondersteuning bieden bij het zo veel mogelijk voorkomen en tegengaan van verzuim en voortijdig schoolverlaten. De scholen zelf hebben daarin de verantwoordelijkheid.

Uitgangspunten van project Verzuimcoaches

Om de scholen en schoolbesturen zo goed mogelijk te ondersteunen, heeft het SWV in 2017 het project Verzuimcoaches gestart Dat is gedaan met subsidie van het programma tegen voortijdig schoolverlaten (VSV-programma). In opdracht van het SWV voert Scala Onderwijsadvies dit project uit. Scala Onderwijsadvies is een expertisegroep in het voortgezet onderwijs, verbonden aan Arentheem Scholengroep en de Christelijke Onderwijs Groep (COG). Na een eerste periode van vier jaar bevindt het project zich op dit moment in het begin van het zesde jaar. Er waren in 2021 vier verzuimcoaches actief.

Scala heeft voor de aanpak van verzuim een werkwijze ontwikkeld. Deze gaat sterk uit van de jongere zelf en zijn of haar situatie in een aandachtige, laagdrempelige benadering. Binnen een week wordt de aanmelding opgepakt en een huisbezoek afgelegd. Er is altijd sprake van maatwerk en doelstellingen op maat, die samen met de jongere (en het gezin) worden opgesteld. Een tweede uitgangspunt is de nauwe samenwerking tussen de jongere, de school en de ketenpartners tot en met het traject is afgesloten, mede om terugval te voorkomen.

Verantwoording over de activiteiten

Ieder jaar leggen Scala Onderwijsadvies en het SWV verantwoording af over de activiteiten. Ook de opbrengsten en de ingezette middelen worden opgesomd, waardoor een beeld van de effecten van het project ontstaat. Via onderstaande link lees je het verslag over 2021!

Door Meinke Kooderings Clemens