19 april 2022 – Tweemaal per schooljaar vindt er een leertafel plaats tussen Veilig Thuis en het voortgezet (speciaal) onderwijs. Middels deze leertafels verbeteren we, aan de hand van casuïstiek, de samenwerking tussen Veilig Thuis en het onderwijs.

Op 21 februari hebben we een casus van VSO Het Prisma besproken. De volgende punten zijn onder andere besproken:

Onder toezichtstelling (OTS)

Scholen zijn afhankelijk van de ouders in de communicatie over de OTS. De instantie die de OTS uitspreekt, deelt dit niet met school. Dit hangt samen met privacy, maar de school moet natuurlijk wel weten waar zij rekening mee moeten houden bij de leerling. Als ouders toestemming geven om informatie te delen, kan dit met school worden gedeeld. Maar wat als zij dit niet willen? Veilig Thuis zoekt uit wat een gecertificeerde instelling die een beschermingsmaatregel uitvoert, minimaal moet laten weten aan netwerkpartners en komt hier de volgende keer op terug. 

Als de gemeente (het wijkteam) betrokken is bij een gezin en je twijfelt als school of er een OTS is of niet, dan kun je dit bij het wijkteam navragen. Leerplicht weet ook niet per definitie of er een OTS is uitgesproken bij een jongere. 

Samenwerking instanties

De AVG is enkele jaren geleden aangescherpt, waardoor professionals vaak worstelen met wat wel of niet mag worden uitgewisseld. Er kan sprake zijn van ‘conflict van plichten’: de persoonlijke afweging die je als professional moet maken bij de vraag ‘kan ik met de mogelijke gevolgen leven als ik geen informatie deel?’ Dit conflict van plichten is een persoonlijke afweging die ieder voor zich moet maken en die voor iedereen anders kan liggen.

Melding Veilig Thuis

Als de melding bij Veilig Thuis langer is dan 3 maanden geleden en de casus is voor onderzoek doorverwezen naar de Raad voor de Kinderbescherming, dan kan school contact opnemen met Veilig Thuis om te horen wat de voortgang is. Dan kan Veilig Thuis contact leggen met de Raad voor de Kinderbescherming om te checken wat het perspectief van het onderzoek is. Is de melding korter dan 3 maanden geleden, dan is het devies om af te wachten. Veilig Thuis monitort zelf ook: na 3 maanden en een jaar na het onderzoek monitoren ze of de afspraken die minimaal nodig zijn voor de veiligheid nog steeds staan.

Veilig Thuis voor bijna 18-jarigen

Heeft het nog zin om te melden bij Veilig Thuis voor leerlingen die al richting 18 jaar gaan, aangezien de jeugdbeschermingsmaatregel toch maar tot 18 jaar geldt? De insteek is dit wel te doen. Ook als jeugdbescherming nog maar 3 maanden heeft tot de 18e verjaardag, dan kunnen zij die periode gebruiken om een band op te bouwen en de jongere te overtuigen om de begeleiding te laten voortduren na de 18e verjaardag. Dit wordt dus altijd afgewogen.

We concluderen dat het waardevol is en blijft om elkaar op deze manier tweemaal per jaar te ontmoeten om onze werkwijzen af te stemmen en elkaar te informeren. Volgende bijeenkomst in het nieuwe schooljaar.

Door Meinke Kooderings