18 juli 2022 Het onderwijszorgarrangement Grip heeft in de pilot mooie opbrengsten behaald. Reden genoeg om Grip structureel in het ondersteuningsaanbod van het samenwerkingsverband op te nemen! 

De pilot heeft aangetoond dat Grip een oplossing blijkt voor thuiszittende kinderen en jongeren met internaliserende problematiek voor wie geen passend onderwijsaanbod in onze regio was. In twee jaar tijd is voor 12 jongeren die volledig uit onderwijs waren verdwenen een passende plek gevonden waar zij met welbevinden én toekomstperspectief hun onderwijs weer konden oppakken. 

Structureel onderdeel

Het onderwijszorgarrangement Grip heeft nu geen pilotstatus meer. Het wordt een structureel onderdeel van het verzuimbeleid van SWV De Verbinding. Vanaf schooljaar 2022-2023 gaat deelname van een jongere aan Grip gepaard met het ‘geld volgt leerling-principe. Hierbij draagt de school van inschrijving (een deel van) de lumpsum over aan het samenwerkingsverband. 

De inhoudelijke opbrengsten van de  pilot zijn:

  • Succesfactoren zijn: meer rust, individueel programma, 3 ipv 5 onderwijsdagen en veel ruimte voor het opdoen van succeservaringen door de jongeren zelf. Er is veel aandacht voor de jongeren en veel afstemming mogelijk. 
  • Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de doelstelling van Grip. In eerste instantie werd uitgegaan van ‘leerling loopt vast in regulier vo en stroomt na Grip weer in in regulier vo’. Echter; al na de eerste maanden was te zien dat de problematiek van de jongeren dermate complex is dat de doelstelling van ‘Grip’ is verschoven naar ‘uberhaupt weer deelname aan onderwijs’. Leerlingen zijn getraumatiseerd, vaak angstig/depressief en ontberen toekomstperspectief. Zonder uitzondering is er ook sprake van systeemproblematiek. De jongeren volgen vaak al lange tijd geen onderwijs en hebben in de regel al geruime tijd GGZ-behandeling genoten (vaak zijn zij ook tijdens ‘Grip’ onder behandeling van een GGZ-instelling). Desondanks zijn zij volledig vastgelopen in onderwijs. 
  • Door korte lijnen met reguliere scholen en intensieve samenwerking met de verzuimcoaches worden kennis en expertise mbt thuiszitters verspreid. Door nauwe samenwerking met reguliere scholen en hulpverlening krijgt het concept een preventieve werking en kan thuiszitten deels voorkomen worden. 
  • Ouders en jongeren zijn zeer tevreden over de inzet en het aanbod van ‘Grip’; zij zijn blij dat er weer een concreet perspectief is met een duidelijk plan en daginvulling. 
  • De samenwerking tussen onderwijs (VSO Mariëndael) en zorg (at.groep Zorg) is al werkende weg doorontwikkeld en verfijnd. Hetzelfde geldt voor de samenwerking tussen ‘Grip’ en de verzuimcoaches.

Het volledige evaluatieverslag via onderstaande button.

Door Erica Jordans