3 oktober 2022 – Het Ministerie van OCW heeft veel plannen om passend onderwijs te verbeteren. 

Na de evaluatie passend onderwijs in 2020 heeft OCW een 25 punten-verbeterplan opgesteld (de verbeteraanpak). Vlak voor de zomervakantie heeft minister Wiersma de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken en de prioriteiten die hij binnen die 25 punten heeft aangebracht. Hieronder een samenvatting en een link naar de volledige Kamerbrief

De prioriteiten zijn: 

Landelijke norm voor basisondersteuning 

Eind 2022 ligt er een norm voor drie ondersteuningsgebieden: dyslexie, hoogbegaafdheid en leergedrag. Hiermee zal al een belangrijk deel van de totale norm ingevoerd kunnen worden vanaf begin 2023. Vanaf begin 2023 kunnen vervolgens snelle stappen worden gezet naar een totale landelijke norm voor basisondersteuning. 

Versterken van de positie van ouders en leerlingen  

Leerlingen en ouders moeten kunnen meepraten over hun eigen ondersteuning en moeten beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden voor het krijgen van passend onderwijs in de school en in de regio. 

Inclusiever onderwijs 

OCW ontwikkelt een routekaart zodat volgende stappen gezet zullen worden naar inclusiever onderwijs in 2035. Het doel is dat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school kunnen, als het kan in dezelfde klas zitten en elkaar ontmoeten op het schoolplein. 

Aanpak verzuim en digitaal onderwijs 

Een nieuwe verzuimaanpak moet mogelijk maken dat meer kinderen en jongeren naar school gaan en onderwijs volgen, al dan niet digitaal. Kinderen en jongeren die niet aanwezig zijn worden sneller gezien en krijgen ondersteuning waar nodig. 

Mogelijk maken onderwijszorgarrangementen 

Via het experiment onderwijszorgarrangementen, dat start op 1 januari 2023, komt er meer ruimte voor het combineren van onderwijs en zorg op andere locaties dan de school, ook met als doel om ze waar mogelijk nu al weer terug te geleiden naar het onderwijs. 

Beter aanbod hoogbegaafdheid 

Er komt een integraal plan van aanpak voor hoogbegaafde kinderen, inclusief lacunes en regelgeving. Onderdelen van dat plan zijn in ieder geval: de mogelijkheden voor het afwijken van de onderwijstijd, inzet van digitaal onderwijs en het delen van kennis tussen het onderwijs- en zorgdomein.

Onafhankelijk toezicht voor samenwerkingsverbanden 

Interne toezichthouders bij een samenwerkingsverband mogen in de toekomst niet gelieerd zijn aan deelnemende schoolbesturen.

Om dit allemaal goed te kunnen regelen, moeten er een aantal wetswijzigingen worden doorgevoerd. De planning hiervan is als volgt: 

A. Aanpak verzuim 

Internetconsultatie zomer 2022, parlementaire behandeling vanaf eind 2022, beoogde inwerkingtreding 1 augustus 2023 

De wet moet het volgende regelen:

  • Betrekken van het onderwijskundig perspectief bij vrijstelling van de leerplicht op lichamelijke of psychische gronden (artikel 5 onder a); 
  • Vereenvoudigde registratie van verzuim; 
  • Inzage in verzuimgegevens door samenwerkingsverbanden. 

B. Versterking positie ouders en leerlingen 

Internetconsultatie zomer 2022, parlementaire behandeling vanaf eind 2022, beoogde inwerkingtreding 1 augustus 2024 

De wet moet het volgende regelen: 

  • Verankeren van hoorrecht voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte; 
  • Het opnemen van het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids; 
  • Het verplichten van een ouder- en jeugdsteunpunt bij elk samenwerkingsverband. 

C. Governance passend onderwijs 

Internetconsultatie voorjaar 2023, beoogde inwerkingtreding 1 januari 2024 

De wet moet het volgende regelen:

  • Het verplichten van onafhankelijk toezicht voor samenwerkingsverbanden.

D. Landelijke norm basisondersteuning 

Internetconsultatie voorjaar 2023, beoogde inwerkingtreding 1 augustus 2024 

De wet moet het volgende regelen:

  • een landelijke norm voor basisondersteuning op 3 ontwikkelingsgebieden (overige ontwikkelingsgebieden volgen later 

E. Onderwijszorgarrangementen 

Internetconsultatie voorjaar 2024, beoogde inwerkingtreding 1 januari 2025 

Parallel aan pilot onderwijszorgarrangementen, wordt binnen maximaal 1 jaar gestart met benodigde wetswijzingen. 

Lees hieronder de kamerbrief van Minister Wiersma!

Door Erica Jordans