7 februari 2023 – Bij alles wat we binnen SWV De Verbinding doen, is het Ondersteuningsplan 2020-2024 leidend. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is dat we steeds meer toe willen werken naar inclusiever onderwijs: zoveel als mogelijk het regulier en speciaal onderwijs aan elkaar verbinden, zodat onze leerlingen binnen een reguliere setting kunnen worden begeleid naar een diploma of een plek op de arbeidsmarkt.

Na het bepalen van deze koers is het samenwerkingsverband gestart met het goed in beeld brengen van onze huidige organisatie: wat hebben we ingericht, voor welke leerlingen en met welke effectiviteit? De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Tellen en vertellen’ (Sardes, voorjaar 2022).

Inrichting van de organisatie

Vervolgens is besloten om onze organisatie in te gaan richten op basis van drie typen bovenschoolse arrangementen, die in het Kijkvenster (Sardes, juli 2022) nader worden uitgewerkt:

  • Arrangement – Symbiose: integratie vso in vo

samenwerking vo-vso gericht op integratie (school-in-school of klas-in-school)

  • Arrangement – Symbiose: vo intensief

samenwerking vo-vso gericht op inclusie

  • Arrangement – Specialistisch groepsaanbod

voor een beperkte, duidelijk omschreven groep leerlingen ter voorkoming van langdurig thuiszitten (vb. Opus, Grip)

Momenteel worden er twee ontwikkelgroepen ingericht die zich gaan buigen over de volgende vragen:

  • Hoe kunnen reguliere vo-scholen hun basis- en extra ondersteuning versterken zodat meer leerlingen binnen een reguliere setting richting diploma of een plek op de arbeidsmarkt kunnen worden begeleid?
  • De uitwerking van de bovenschoolse arrangementen op basis van de drie typen zoals geschetst in het Kijkvenster (zie hierboven). Denk hierbij o.a. aan: doelstellingen van het arrangement, toelating tot het arrangement, inrichtingseisen, financiering, rol van ouders. Inclusief een voorstel voor een transitiepad van de huidige naar de nieuwe inrichting.

Een derde ontwikkelvraag wordt momenteel uitgewerkt: op welke plekken binnen onze regio het raadzaam is symbioselocaties in te richten, zodat we tijdens onze volgende ondersteuningsplanperiode meer centraal kunnen gaan sturen op onze ambitie en opdracht ‘meer inclusief onderwijs’.

Het streven is alle ontwikkelvragen voor de zomervakantie 2023 uitgewerkt te hebben.

Door Erica Jordans