28 maart 2023 – Het Onderwijsloket heeft op alle scholen weer een gesprek gevoerd naar aanleiding van het jaarplan en jaarverslag. Dit zijn de highlights uit deze gesprekken!

  • De scholen bij wie een collegiale visitatie plaatsvond, kijken hier positief op terug. Ze hebben de ontwikkelpunten die uit de visitatie kwamen, opgenomen in hun jaarplan.
  • Alle scholen geven aan dat er meer leerlingen zijn die extra ondersteuning nodig hebben. Het gaat om leerlingen met stress, depressieve klachten en/of een moeilijke thuissituatie. De scholen maken zich zorgen om het welbevinden van leerlingen en om hun motivatie. Zowel internaliserende als externaliserende problemen komen vaker voor. Doordat er bij hulpverlening sprake is van wachtlijsten, voelen de scholen de druk op de ondersteuning in school toenemen. Vrijwel alle scholen zetten in op een meer gedeelde verantwoordelijkheid binnen de school: het mentoraat wordt versterkt en mentoren worden getraind om leerlingen meer in de klas te begeleiden. Wanneer het gaat om extra ondersteuning, hebben scholen niet scherp op welk moment een OPP zou moeten worden opgesteld. Er is aandacht voor het bewaken van de grenzen van de scholen: wat is de opdracht van het onderwijs en waar ligt de grens? Vanuit de NPO-middelen die nu extra beschikbaar zijn, zetten scholen soms in op kleinere klassen, vaak op extra begeleiding en de focus ligt meestal op het duurzaam maken van deze tijdelijke extra inzet. Veel gemeenten hebben extra NPO-middelen ingezet in de vorm van jongerenwerkers op de scholen; dit wordt door de scholen meestal erg gewaardeerd.
  • Scholen denken na over hoe zij de ondersteuning in de school goed kunnen organiseren. Zo willen meerdere scholen huiswerkbegeleiding aanbieden voor leerlingen die thuis niet rustig kunnen werken.
  • De mogelijkheid van de inzet van extra maatwerkbudget wordt als positief ervaren door de scholen. Soms is het lastig om mensen te vinden die hiervoor ingezet kunnen worden.
  • Over de samenwerking met externen heerst in het algemeen tevredenheid. De meeste scholen organiseren naast het zorgadviesteam (ZAT) regelmatig multidisciplinair overleg (MDO). Het is nog zoeken naar een goede balans hierin. De komst van stadsgerichte coaches in de gemeente Arnhem, die wekelijks op de scholen aanwezig zijn, wordt als positief ervaren. De scholen ervaren wel dat er bij de jeugdartsen veel wachtlijsten zijn en dat de jeugdarts niet altijd snel kan worden betrokken. Veel scholen, ook buiten Arnhem, nemen deel aan het project Veilig In en Om School (VIOS) dat gericht is op samenwerking ter voorkoming van ondermijning en criminaliteit. Zij zijn hier erg tevreden over.
  • Binnen veel scholen zijn wisselingen geweest, waardoor de ondersteuningsstructuur soms weer even opnieuw moest worden bezien.
  • De scholen merken dat er veel zij-instromers zijn, dit zou deels samen kunnen hangen met afstroom (soms ook door eerdere kansrijke adviezen vanuit de basisschool). Scholen ervaren dat de informatie vanuit de vorige school niet altijd volledig is. Hierdoor is het voor scholen lastiger om goed in te schatten of zij de leerling voldoende kunnen ondersteunen. Tegelijk zitten bij veel scholen ook leerjaren en/of niveaus vol, waardoor leerlingen überhaupt niet tussentijds geplaatst kunnen worden. De scholen communiceren hierover niet altijd op voorhand duidelijk, bijvoorbeeld via de website.

Door Meinke Kooderings Clemens