12 mei 2023 – Een van de maatregelen uit de verbeteraanpak passend onderwijs is het wettelijk verankeren van het hoorrecht van leerlingen. Hoe kunnen we dit goed vormgeven?

Het wettelijk verankeren van het hoorrecht van leerlingen kan ervoor zorgen dat de ondersteuning van de leerling sneller en beter aansluit bij hun behoeften en dat zij meer gemotiveerd zijn om van de aangeboden ondersteuning gebruik te maken. Dit is extra belangrijk bij leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Daarom moeten we altijd naar de inbreng van leerlingen op hun ontwikkelingsperspectief (OPP) vragen en hen meenemen in de besluitvorming. Het vastleggen van hoorrecht in wetgeving voorkomt vrijblijvendheid en willekeur.

Er is een wetsvoorstel ingediend bij de ministerraad, dat naar verwachting in kalenderjaar 2024 van kracht zal worden. Binnen ons SWV zijn er al verschillende acties uitgezet op dit gebied, maar we willen scholen nadrukkelijk verzoeken om als voorloper op het wetsvoorstel actief aan de slag te gaan en te blijven door leerlingen te betrekken bij het opstellen van hun ondersteuningsbehoeften/OPP en het voeren van MDO’s. Als je hierbij ondersteuning nodig hebt van het bureau van het SWV, laat het dan weten aan je contactpersoon.

Bij de eerstvolgende revisie van het format OPP zullen we hier ook ruimte voor maken in het document.

Meer informatie vind je in Voortgangsrapportage II Passend Onderwijs.

Door Céline Jansen