In het najaar van 2023 hebben er weer een aantal mooie collegiale visitaties plaatsgevonden. Deze ronde werden het Aeres, Beekdallyceum, Dorenweerd College, Leerpark Arnhem (pro), Liemers College (locatie Heerenmäten), Maarten van Rossem en VSO Mariëndael gevisiteerd.

Zeer verschillende scholen, dus ook heel diverse ontwikkelvragen. Denk aan vragen als:

  • In hoeverre wordt er planmatig gewerkt in het bieden van ondersteuning, zowel in de klas als buiten de klas?
  • Op welke wijze geeft de school invulling aan de begeleiding van leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoefte(n) in het kennen, dragen en uitvoeren ervan?
  • Hoe komt de beschreven ondersteuningsstructuur met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden in de praktijk (in de lessen en in de samenwerking) tot uiting?
  • In hoeverre wordt ondersteuning ingezet naar aanleiding van de ondersteuningsvraag van de leerling zelf?
  • Op welke manier kunnen we adequater externe hulpverlening inschakelen en de communicatie met externe partijen verbeteren en de kennis over de mogelijkheden bij ouders vergroten?
  • Welke ondersteuning zien we in de klas (gedragsmatig, pedagogisch en didactisch)? En in hoeverre sluit dit aan op de ondersteuning buiten de klas?
  • Beschikken mentoren/docenten over voldoende expertise en tools met betrekking tot het mentorschap, specifiek gericht op leerlingen met een ondersteuningsbehoefte/vraag en zien we dit terug in de klas?

Mooie ontwikkelvragen die we in meer of mindere maten hebben kunnen waarnemen/spiegelen op de dagen van de visitaties. We zijn op alle scholen met open armen ontvangen. We hopen dat de scholen met de resultaten van de visitaties de volgende stappen in de ontwikkeling kunnen zetten om de ondersteuning te (blijven) bieden met alle teams aan hun leerlingen. We hebben met alle visitatoren weer met veel plezier een kijkje in de keuken kunnen krijgen bij elkaar en kijken uit naar de nieuwe ronde dit voorjaar.

Door Esther Verbeek