SWV De Verbinding heeft op vrijwel alle scholen een gesprek gevoerd naar aanleiding van het jaarplan en jaarverslag. Omdat we bij het bureau van het samenwerkingsverband enkele nieuwe collega’s hebben, waren sommige gesprekken bedoeld als kennismaking, waarbij natuurlijk ook gekeken is naar de ontwikkelingen in de school.

Focus op docenten en mentoren

We zien dat er in bijna alle scholen veel wisselingen zijn geweest in het team. Dit leidde soms tot onrust of een beperkte ontwikkeling. Scholen zetten gericht in op scholing van hun (nieuwe) personeel. Er is in veel scholen gewerkt aan het verstevigen of aanpassen van de ondersteuningsstructuur. De focus ligt steeds meer op de docenten en mentoren. Zij worden geschoold en begeleid om de ondersteuning te kunnen bieden. Nu de NPO-gelden na dit schooljaar aflopen, zoeken scholen naar mogelijkheden om het aanbod structureel te maken – hier bestaan wel zorgen over.

Problematiek leerlingen lijkt zwaarder

Op een aantal scholen speelt de groepsdynamiek een rol: zij zoeken naar manieren om dit beter te begeleiden. De scholen zien dat de problematiek bij leerlingen zwaarder lijkt te worden. In de gezinnen speelt soms ook meer problematiek. De wachtlijsten bij hulpverlening worden ook nu weer genoemd. Verzuim wordt als speerpunt genoemd: scholen die een verzuim- of aanwezigheidscoach inzetten, hebben hier een mooie slag in gemaakt.

Tevredenheid over samenwerking

De samenwerking met netwerkpartners verloopt over het algemeen goed. Scholen noemen de inzet van schoolmaatschappelijk werk (vaak vanuit de gemeente) waardevol. Ook de samenwerking met jongerenwerk (Presikhaaf University, AM Support) wordt positief beoordeeld. Veel scholen doen mee aan Veilig In en Om School (VIOS), ook buiten Arnhem. Dit project is gericht op samenwerking ter voorkoming van ondermijning en criminaliteit. Hier zijn de scholen erg positief over. Het signaleringsoverleg dat hierbij hoort, wordt regelmatig genoemd. Ook werken scholen aan hun veiligheidsplan. Veel scholen zijn bezig geweest met hun aannamebeleid. Dit is aangescherpt, zodat nog beter gekeken kan worden of de school de leerlingen voldoende ondersteuning kan bieden.