Het afgelopen jaar is binnen passend onderwijs op belangrijke terreinen flinke vooruitgang geboekt. Zo bieden de meeste scholen passende ondersteuning, wordt de positie van ouders en leerlingen versterkt, is er aandacht voor (hoog)begaafdheid en is er de komende drie jaar geld beschikbaar voor de Brugfunctionaris om scholen en gezinnen te ondersteunen.

Dit schrijven minister Mariëlle Paul en staatssecretaris Maarten van Ooijen in de Tweede Kamerbrief over verbeteraanpak passend onderwijs. Maar, zo schrijven ze ook, we zijn er zeker nog niet.

De druk op het stelsel van passend onderwijs is groot. Op het gebied van het aantal thuiszittende kinderen en jongeren, het leerlingenvervoer, het lerarentekort en wachtlijsten in gespecialiseerd onderwijs staan we voor grote en complexe uitdagingen. In de brief wordt ingegaan op hoe ze deze uitdagingen het hoofd bieden.

Op 29 mei 2024 tussen 10.00 en 15.00 uur vindt het debat passend onderwijs plaats. In aanloop naar dit debat hebben de staatsecretaris van VWS en de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs de Kamerbrief over passend en inclusief onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief wordt ingegaan op:

  1. De voortgang op de Verbeteraanpak Passend Onderwijs en de geprioriteerde maatregelen; ingegaan wordt op de verbeterpunten die inmiddels zijn afgerond of die dit jaar worden afgerond;
  2. De aanpak van verzuim en het terugdringen van het aantal thuiszittende kinderen en jongeren; het ministerie werkt aan een wetsvoorstel terugdringen verzuim, meer ruimte voor flexibiliteit en maatwerk en ruimte voor onderwijsaanbod voor niet-ingeschreven jongeren;
  3. Het versterken van de verbinding tussen onderwijs en zorg, onder andere door het experiment onderwijszorgarrangementen en de subsidie voor de Brugfunctionaris;
  4. De wachtlijsten gespecialiseerd onderwijs en het plan van aanpak; het verspreiden van praktijkvoorbeelden over tussenvoorzieningen, beter stroomlijnen van aanmeldprocedures en (op de langere termijn) een geïntegreerd plan van de ministeries van SZW, OCW en VWS voor de druk op de keten kinderopvang-onderwijs-zorg;
  5. De beweging naar inclusief onderwijs, het toewerken naar een inclusieve inrichting van het onderwijs, dichtbij huis. De basis van passend onderwijs op orde brengen wordt gezien als fundament voor inclusief onderwijs. Onder andere op verzoek van de VO-raad heeft de overheid een landelijke website ingericht, waar alle informatie te vinden is over inclusief onderwijs.

De Tweede Kamerbrief over verbeteraanpak passend onderwijs en de bijlagen lees je hier.