• Binnen 6 weken na schriftelijke aanmelding door ouders én ontvangst van het overdrachtsdossier heeft de school onderzocht of er extra ondersteuning nodig is. Indien de termijn van 6 weken verstreken is en de school nog niet heeft kunnen bepalen of extra ondersteuning nodig is en zij een passend aanbod kunnen doen, kan de termijn éénmaal met 4 weken worden verlengd. Loopt het onderzoek na deze 10 weken nog steeds, dan moet de school de leerling plaatsen en onderwijs geven, totdat een passend alternatief is gevonden.
  • Iedere school van het samenwerkingsverband voldoet aan de basisondersteuning.
  • Iedere school van het samenwerkingsverband heeft haar mogelijkheden voor extra ondersteuning beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).
  • Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan worden de afspraken hierover vastgelegd in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling. De school evalueert dit minimaal éénmaal per jaar met alle betrokkenen. Als frequentere evaluatie wenselijk is, kan school dit organiseren.
  • Iedere school van het samenwerkingsverband houdt zich aan de zorgplicht.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment