Absoluut. Samenspraak tussen ouders en school is heel belangrijk als het gaat om de beste plek voor je kind. Als ouder kies je altijd zelf de school waar je je kind aanmeldt en als je kind niet op die school terecht kan, dan is de school verantwoordelijk om een andere passende plek te bieden. Dit geldt niet als de school kan aantonen vol te
zijn of als ouders de grondslag van de school niet accepteren. Het gaat in nauw overleg met ouders, die een belangrijke stem hebben in dat proces. Kom je er toch niet uit met de school, dan kun je een bezwaar indienen bij de school, een onderwijsconsulent om bemiddeling vragen, hun klacht voorleggen aan de Landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs of in het uiterste geval naar de rechter gaan. Maar er zijn meer opties hoe je als ouders betrokken kunt zijn en blijven.

Ouders van wie het kind al op school zit, kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) van de school invloed uitoefenen op het profiel van de school (welke ondersteuning een school wel of niet kan bieden). Ook kun je deelnemen aan de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband. Daarmee praat je als ouders ook me over het beleid en de inzet van de middelen van SWV De Verbinding.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment