De leerlingen op De Brouwerij VSO zijn 12 tot en met 20 jaar oud. Ze hebben over het algemeen een IQ van boven de 80 en een diagnose binnen het autistisch spectrum, of een aanverwante stoornis. Ze hebben vergelijkbare onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, passend bij internaliserende problematiek.

Ons aanbod
Leerlingen die uitstromen naar arbeid, krijgen les op onze locatie in Oosterbeek. Leerlingen die uitstromen naar vervolgonderwijs, krijgen vanaf leerjaar 3 les in een Brouwerijklas op het Olympus College in Arnhem.

Vmbo theoretische leerweg/havo onderbouw
In deze klassen krijgen de leerlingen de vakken Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur- en scheikunde, sport en bewegen, economie, en diverse vakken gericht op persoonsvorming en talentontwikkeling.

Vmbo theoretische leerweg/Havo bovenbouw
Het vmbo theoretische leerweg en de havo leiden op tot een diploma via een staatsexamen. Leerlingen kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs op mbo- of hbo-niveau, of naar een arbeidsplaats. De leerlingen maken de keuze voor een profiel en de daarbij behorende vakken. Verplichte vakken zijn: Nederlands, Engels, sport en bewegen en maatschappijleer. Ook maakt iedere leerling een profiel- of sectorwerkstuk. De bovenbouw van de havo wordt alleen aangeboden in de Brouwerijklassen op het Olympus College.

Brouwerijklassen op het Olympus College Arnhem
We vinden het belangrijk om onze leerlingen gefaseerd in staat te stellen om de transitie te maken naar een reguliere setting, waar dat mogelijk is. Leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs volgen het onderwijs in de bovenbouw (vmbo-tl 3 en 4, havo 3, 4 en 5) in de Brouwerijklassen op het Olympus College in Arnhem.

Praktijkroute
De praktijkroute is een praktijkgerichte opleiding waarbij leerlingen worden voorbereid op een (betaalde) arbeidsplek of een entreeopleiding. Binnen de praktijkroute wordt nadrukkelijk gewerkt aan het ontwikkelen van competenties en arbeidsvaardigheden, door middel van een gefaseerd stagetraject. Daarnaast besteden we aandacht aan de theoretische vakken Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).

Trajectklas
Als een nieuwe leerling niet ingedeeld kan worden in een passende leerroute, begint hij in de Trajectklas. Vaak zijn deze leerlingen lang niet naar school geweest, of ondervinden ze door hun problematiek zoveel belemmeringen dat een volledige schoolgang nog niet kan plaatsvinden. In de Trajectklas werken ze aan het versterken van hun competenties en het verhelderen van hun perspectief, zodat de juiste leerroute bepaald kan worden. Soms blijkt dan dat een traject binnen de school niet meer passend is en dat een uitstroom naar dagbesteding ingezet zal gaan worden. Deze beslissing zal altijd in nauw overleg met ouders en hulpverleners genomen worden. De Trajectklas is een tijdelijke voorziening.

VSO De Brouwerij maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten. Aanmelding verloopt via de centrale intake van De Onderwijsspecialisten: aanmelden@deonderwijsspecialisten.nl.

Bellen kan ook: 026 – 303 42 05.

Aantal leerlingen
141 (geteld op1 februari 2020)

De Brouwerij logo

De Brouwerij SVO

Stationsweg 49, 6861 EE Oosterbeek

088-357 45 22
oosterbeek @ sgmbrouwerij.nl
www.sgmbrouwerij.nl